شرکت های مخابرات استان ها
 

نام شرکت​

آدرس سایت اینترنتی

شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی

http://www.ea-telecom.ir

شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی

http://www.tcwa.ir

شرکت مخابرات استان اردبیل

http://www.ardabiltelecom.ir

شرکت مخابرات استان اصفهان

http://www.isfahantelecom.ir

شرکت مخابرات استان البرز


شرکت مخابرات استان ایلام

http://www.ilam-telecom.ir

شرکت مخابرات استان بوشهر

http://www.bushehrtelecom.ir

شرکت مخابرات استان تهران

http://www.tct.ir

شرکت مخابرات استان چهار محال وبختیاری

http://www.tci-chaharmahal.ir

شرکت مخابرات استان خراسان جنوبی

http://www.tci-sk.ir

شرکت مخابرات استان خراسان رضوی

http://www.tci-khorasan.ir

شرکت مخابرات استان خراسان شمالی

http://www.tci-khn.ir

شرکت مخابرات استان خوزستان

http://www.khouzestantelecom.ir

شرکت مخابرات استان زنجان

http://www.tcz.ir

شرکت مخابرات استان سمنان

http://www.semnantelecom.ir

شرکت مخابرات استان سیستان وبلوچستان

http://www.tcsb.co.ir

شرکت مخابرات استان فارس

http://www.shiraztel.co.ir

شرکت مخابرات استان قزوین

http://www.tc-qazvin.ir

شرکت مخابرات استان قم

http://www.tcq.ir

شرکت مخابرات استان کردستان

http://www.tckurd.ir

شرکت مخابرات استان کرمان

http://www.kermantel.ir

شرکت مخابرات استان کرمانشاه

http://www.tck.ir

شرکت مخابرات استان کهگیلویه و بویر احمد

http://www.tci-yasuj.co.ir

شرکت مخابرات استان گلستان

http://www.tcgolestan.ir

شرکت مخابرات استان گیلان

http://www.tcg.ir

شرکت مخابرات استان لرستان

http://www.ict-lorestan.ir

شرکت مخابرات استان مازندران

http://ict-tcm.ir

شرکت مخابرات استان مرکزی

http://www.tciarak.ir

شرکت مخابرات استان هرمزگان

http://www.tci-hormozgan.ir

شرکت مخابرات استان همدان

http://www.tch.ir

شرکت مخابرات استان یزد

http://www.yazdtelecom.ir