دفاتر پیشخوان دولت

ردیف

کد دفتر

نام مسئول

نشانی

تلفن

1

0000

مسئول 1

خیابان 1

3333333

2

0000

مسئول 2

خیابان 2

3333333

3

0000

مسئول 3

خیابان 3

3333333

4

0000

مسئول 4

خیابان 4

3333333

5

0000

مسئول 5

خیابان 5

3333333

6

0000

مسئول 6

خیابان 6

3333333

7

0000

مسئول 7

خیابان 7

33333333