سرویس های ویژه
 شرکت مخابرات استان سیستان و بلوچستان
راهنمای استفاده از سرویسهای ویژه مراکز تلفن زاهدان

نوع سرویس

کد فعال نمودن سرویس

کد غیر فعال نمودن

توضیحات

انتقال مکالمه (فوری)
Call Forwarding

# شماره مورد نظر *21*

#21#

 

انتقال مکالمه در صورت اشغال
Call Forwarding If Busy

# شماره مورد نظر *60*

#60#

 

شماره گیری سریع
Abbreviated Dialing

#شماره مورد نظر *XX*51*

#شماره حافظه *51#

جهت شماره گیری مختصر
**
XX
XX= شماره حافظه

انتظار مکالمه
Call Waiting

#43*

#43#

جهت استفاده به توضیحات زیر مراجعه شود

بیدار باش
Wake up

*55*hhmm*#

#55#

hh=ساعت
mm=دقیقه

مکالمات کنفرانسی
Conference Calls

توضیح در پایین آمده است

 

 

تست مدار زنگ و Caller ID

00#*

 

 

 
توضیحات
1-در مورد انتقال مکالمه: هزینه انتقال به عهده انتقال دهنده می باشد.
2- در مورد شماره گیری سریع: کد # شماره مورد نظر *XX*51* مخصوص ذخیره شماره تلفنها در حافظه سیستم و کد **XX مخصوص شماره گیری شماره های ذخیره شده در حافظه می باشد.
مثال نحوه ذخیره شماره تلفن 0213333333 در حافظه مثلا شماره 2 سیستم (مجموعا 25 حافظه در اختیار مشترک می باشد از 00 تا 24) *51*02*0213333333# نحوه شماره گیری مختصر: **02
3- در مورد انتظار مکالمه: در ابتدای استفاده از این سرویس، وارد نمودن کد #43* الزامی می باشد (یک بار برای همیشه). درهنگام مکالمه پس از شنیدن بوق پشت خط، یک بار روی قطع کن زده و سپس رقم 2 را بگیرید تا ارتباط شما با شخص پشت خط برقرار شود.
4- در مورد بیدار باش: می توانید در شبانه روز تا حداکثر 5 ساعت مختلف، جهت بیدارباش را به سیستم وارد نمایید.
5- در مورد مکالمات کنفرانسی: شماره مشترک دوم را گرفته و پس از پاسخگویی، یک بار قطع کن رازده و سپس شماره مشترک سوم را گرفته، مجددا قطع کن را بزنید، مشترک 2و 3 پشت خط قرار می گیرند، اینک می توانید با زدن قطع کن و گرفتن رقم 3، مکالمه کنفرانسی برقرار نمایید. هزینه مکالمه کنفرانسی به عهده کنفرانس دهنده می باشد.
6- در مورد تست زنگ و Caller ID: کد #*00 را گرفته، گوشی را بگذارید، سیستم به دستگاه تلفن شما زنگ و Caller ID را ارسال می نماید.