اطلاعات امور مشترکین
 

ردیف

نام مرکز

نشانی

1

مرکز آزادی

خ طالقانی امورمشترکین آزادی

2

مرکز امام حسین(ع)

خ طالقانی امورمشترکین آزادی

3

مرکز امام رضا (ع)

بلوار بهداشت امورمشترکین رسالت

4

مرکز امام علی (ع)

خ طالقانی امورمشترکین آزادی

5

مرکز بعثت

بلوار شهید طباطبایی امورمشترکین بعثت

4

مرکز رسالت

بلوار بهداشت امورمشترکین رسالت