لیست شرکت های دارای مجوز
 

لیست شرکتهای دارای مجوز خدمات اطلاع رسانی و اینترنت ISP

 

ردیف

نام شرکت

شهر

تلفن

نوع خط

آدرس

1

شرکت 1

زاهدان

0000

 

شرکت 1

2

شرکت 1

زاهدان

0000

 

شرکت 1

3

شرکت 1

زاهدان

0000

 

شرکت 1

4

شرکت 1

زاهدان

0000

 

شرکت 1

5

شرکت 1

زاهدان

0000

 

شرکت 1

لیست تامین کنندگان دارای مجوز ارائه ارتباط اینترنت پرظرفیت ISDP

 

ردیف

نام شرکت

شهر

تلفن

نوع خط

آدرس

1

شرکت 1

زاهدان

0000

 

شرکت 1

2

شرکت 1

زاهدان

0000

 

شرکت 1

3

شرکت 1

زاهدان

0000

 

شرکت 1

4

شرکت 1

زاهدان

0000

 

شرکت 1

5

شرکت 1

زاهدان

0000

 

شرکت 1

لیست شرکتهای دارای مجوز ارائه خدمات تلفن اینترنتی (VOIP(Origination

 

ردیف

نام شرکت

شهر

تلفن

نوع خط

آدرس

1

شرکت 1

زاهدان

0000

 

شرکت 1

2

شرکت 1

زاهدان

0000

 

شرکت 1

3

شرکت 1

زاهدان

0000

 

شرکت 1

4

شرکت 1

زاهدان

0000

 

شرکت 1

5

شرکت 1

زاهدان

0000

 

شرکت 1

لیست ارائه کنندگان دارای مجوز خدمات نقطه دسترسی انتهائی PAP

 

ردیف

نام شرکت

شهر

تلفن

نوع خط

آدرس

1

شرکت 1

زاهدان

0000

 

شرکت 1

2

شرکت 1

زاهدان

0000

 

شرکت 1

3

شرکت 1

زاهدان

0000

 

شرکت 1

4

شرکت 1

زاهدان

0000

 

شرکت 1

5

شرکت 1

زاهدان

0000

 

شرکت 1