صورتحساب تلفن
 ◄عنوان خدمت:
صدور صورتحساب تلفن

 ◄شرح خدمت:
صدور صورتحساب تلفن با مشخصات فرد صاحب امتیاز تلفن جهت اعلام مبلغ کارکرد تلفن وی و تحویل به اداره پست جهت ارسال به نشانی صاحب امتیاز تلفن .

 ◄محلهای ارائه خدمت:
دفاتر خدمات ارتباطی سطح شهر

 ◄شرایط و مدارک مورد نیاز:
برای صدور صورتحساب نیازی به مدرک نمی باشد .

توصیه ها و توضیحات:
- صورتحساب تلفن ، در حال حاضر هردو ماه یک بار صادر وارسال می گردد .
- توزیع قبوض از طریق پست صورت گرفته و می بایست بین 6 تا17 ماههای مقرر تحویل مشترک شود .
-در صورت عدم عدم دریافت قبضبرای صدور المثنی به امور مشترکین مراکز و یا دفاتر خدمات ارتباطی مربوطه مراجعه و یا با شماره تلفن گویای 8444444تماس حاصل نماید.
- در صورت عدم پرداخت صورتحساب در چند دوره متوالی ،تلفن جمع آوری و تخلیه خواهد شد.