ثبت نام تلفن
 ◄عنوان خدمت:
ثبت نام تلفن ثابت
 
شرح خدمت:
دریافت و ثبت تقاضای متقاضیان جهت واگذاری تلفن

محلهای ارائه خدمت:
دفاتر خدمات ارتباطی سطح شهر لیکن در هر نوبت ثبت نام، محل ثبت نام در آگهی مندرج در مطبوعات اعلام می شود .

شرایط و مدارک مورد نیاز:
شرایط :
- قرار داشتن محل درخواست در محدوده کروکی مرکز مندرج در آگهی
- مراجعه به آگهی مندرج در جرایدیا اطلاعیه
مدارک :
- پرداخت وجه ودیعه ( شرایط و نحوه پرداخت وجه در محل ثبت نام به اطلاع متقاضی می رسد.)
- تکمیل کارت اشتراک
- اشخاص حقیقی با ارائه تصویر شناسنامه و کارت ملی
- اشخاص حقوقی خصوصی (شرکت های غیردولتی) آگهی آخرین تغییرات شرکت ، نامه معرفی نماینده با امضاء مسئول ،تصویر شناسنامه و کارت ملی نماینده معرفی شده
- اشخاص حقوقی دولتی ، نامه معرفی نماینده ، تصویر شناسنامه یا کارت ملی نماینده معرفی شده
 
توصیه ها و توضیحات:
الف) در صورت انصراف از تقاضای خط تلفن به منظور استرداد مبلغ حق انشعاب ،  در صورتی که تلفن دایر نشده و سیم کشی نیز نشده باشد وجه پرداختی بصورت کامل برگردانده می شود در غیر اینصورت متقاضی مبلغ ودیعه را با کسر مبلغ هزینه نصب دریافت می نماید . (درخواست متقاضی در ابتدا الزامی است).
مدارک لازم جهت استرارداد شامل:
- حضور شخص متقاضی یا وکیل قانونی وی
- مدرک شناسایی معتبر
- اصل فیش بانکی ثبت نام یا رسید پستی
- ارائه درخواست استرداد
ب) در هنگام ثبت نام نوشتن آدرس وکروکی دقیق محل وکد پستی ده رقمی متقاضیان الزامی است.
ج) در هنگام ثبت نام به غیر از پرداخت وجه فیش حق اشتراک ثبت نام، از مشترکین تحت هیچ عنوان ، وجه نقد در محل ثبت نام و یا وجه اضافی دریافت نخواهد شد.
د) مستأجرین نیز می توانند بنام خودشان در محل مورد اجاره ، درخواست تلفن نمایند
ه) بعد از ثبت نام تلفن مدارک خرید فیش اولیه را بعنوان سند تلفن ، نزد خود نگهداری کنید.