اصلاح نام
 ◄عنوان خدمت:
تغییر عنوان در اطلاعات 118
 
شرح خدمت:
این خدمت در زمانی ارائه می شود که مشترک قصد دارد شماره تلفن خود را در اطلاعات 118 با عنوان شغلی جدید به طورمثال جهت یک مطلب ، مغازه یا آموزشگاه و … ثبت نماید .
 
محلهای ارائه خدمت:
دفاتر خدمات ارتباطی سطح شهر

 ◄شرایط و مدارک مورد نیاز:
حضور شخص صاحب امتیاز تلفن یا وکیل قانونی وی یا استفاده کننده از تلفن بر طبق مدرک معتبر اجازه نامه رسمی که تاریخ آن نگذشته باشد .
تکمیل فرم درخواست مربوطه
همراه داشتن شناسنامه یا کارت ملی
آخرین صورتحساب پرداخت شده
 
توصیه ها و توضیحات:
- به منظور ثبت مشاغل در اطلاعات 118 ، ارائه نامه تائیدیه از صنف شغلی مربوطه در زمان تقاضا الزامی است .
- ارائه سرویس فوق رایگان می باشد .
  تلفن برای راهنمایی بیشتر :   9999+ پیش شماره تلفن و 135