تغییر نام و مکان به صور تواُِم
 ◄عنوان خدمت:
تغییر نام و مکان بصورت توام  

شرح خدمت:
در هنگام خرید و فروش تلفن انتقال نام و مکان بصورت توام امکان پذیر است .

 ◄محلهای ارائه خدمت:
دفاتر خدمات ارتباطی سطح شهر

 ◄شرایط و مدارک مورد نیاز:
- حضور شخص خریدار و فروشنده
- تصویر شناسنامه خریدار
-اصل شناسنامه و یا کارت ملی طرفین
-آخرین صورت حساب پرداخت شده تلفن
-فرم بررسی امکان فنی با پاسخ مثبت و دارای اعتبار که قبلا توسط خریدار تکمیل شده است.
-تکمیل فرم شروط  و تعهدات اشتراک تلفن توسط خریدار
-تکمیل فرم انتقال حق الا متیاز

توصیه ها و توضیحات:
- در هنگام خرید و فروش تلفن جهت ممانعت از بروز هر گونه مشکل و نیز استفاده از تسهیلات مخابراتی برای صاحبان تلفن عملیات تغییر نام و تغییر مکان انجام  میپذیرد.
-سند صلح اصل و تصویر آن را سریعا به امور مشترکین مرکز تلفن خود یا به دفاتر خدمات ارتباطی ارائه تا اقدامات بعدی صورت پذیرد.
خرید تلفن بصورت وکالتی برای خریدار و مخابرات ،مشکلاتی را در بر خواهد داشت.لذا در اسرع وقت برای تغییر نام آن اقدام کنید.
-گرفتن انشعاب فرعی از خط تلفن و یا تغییر مکان آن توسط مشترک ،بدون مراحل قانونی و دریافت خدمت غیر قانونی است و موجب  قطع و جمع آوری تلفن خواهد شد.
-تغییر مکان تلفن از محدوده یک مرکز به مرکز دیگر به لحاظ فنی برای مشترکین غیر دولتی غیر ممکن می باشد.
-مبلغ (65000ریال +3%مالیات و عوارض )در صورت حساب دوره بعد مشترک منظور خواهد شد.
 تلفن برای راهنمایی بیشتر :   9999+ پیش شماره تلفن و 135