باز و بسته کردن صفر دوم
  ◄عنوان خدمت:
مسدود نمودن و باز کردن صفر دوم (صفر بین الملل)

 ◄شرح خدمت:
در صورتیکه مشترک هرگز قصد برقراری ارتباط با خارج از کشور را ندارد می تواند صفر دوم تلفن خود را مسدود نموده و ارتباط تلفن خود را با خارج از کشور محدود نماید .

 ◄محلهای ارائه خدمت:
دفاتر خدمات ارتباطی سطح شهر

 ◄شرایط و مدارک مورد نیاز:
حضور شخص صاحب امتیاز تلفن یا وکیل قانونی وی
 شناسنامه یا کارت ملی
تکمیل فرم درخواست مربوطه
آخرین صورتحساب پرداخت شده

◄توصیه ها و توضیحات:
- هزینه ارائه این سرویس 500 پالس به نرخ روز می باشد که در صورتحساب دوره بعد مشترک منظور خواهد شد . (به اضافه 03/0 مالیات و عوارض)
- در صورتی که مشترک درخواست باز کردن صفر دوم خود را بنماید شرایط و مدارک آن مشابه مسدود کردن صفر دوم می باشد .
بازکردن  صفر دوم رایگان می باشد .
 تلفن برای راهنمایی بیشتر :   9999+ پیش شماره تلفن و 135