حذف و اضافه شماره تلفن از اطلاعات118
  ◄عنوان خدمت:
حذف شماره تلفن از اطلاعات 118

شرح خدمت:
این خدمت در زمانی ارائه می شود که مشترک قصد دارد شماره تلفن خود را از اطلاعات 118 حذف نماید .
 
محلهای ارائه خدمت:
دفاتر خدمات ارتباطی سطح شهر
 
شرایط و مدارک مورد نیاز:
حضور شخص صاحب امتیاز تلفن یا وکیل قانونی وی
تکمیل فرم درخواست مربوطه
همراه داشتن شناسنامه یا کارت ملی
آخرین صورتحساب پرداخت شده
 
توصیه ها و توضیحات:
- ارائه سرویس فوق رایگان می باشد .
- درمورد ادارات دولتی و شرکتهای خصوصی ارائه نامه دارنده امضاء با معرفی نماینده تام الاختیار انجام می شود.
  تلفن برای راهنمایی بیشتر :  9999+ پیش شماره تلفن و 135