ارائه ریز مکالمات بین شهری و بین الملل
 ◄عنوان خدمت:
ارائه ریز مکالمات بین شهری و بین الملل

 ◄شرح خدمت:
لیست شماره های تماس گرفته شده از تلفن مشترک به سایر نقاط در یک بازه زمانی.

محلهای ارائه خدمت:
دفاتر خدمات ارتباطی سطح شهر
 
شرایط و مدارک مورد نیاز:
- حضور شخص صاحب امتیاز تلفن و یا وکیل قانونی وی
شناسنامه یا کارت ملی
- تکمیل فرم درخواست ریزمکالمه
- آخرین صورتحساب پرداخت شده

توصیه ها و توضیحات:
- ریز مکالمات تلفن فقط به صاحب امتیاز تلفن و یا وکیل قانونی وی با ارائه وکالت نامه رسمی ارائه می شود.
- استفاده کننده تلفن (مستاجر) با ارائه وکالتنامه رسمی - اجاره نامه رسمی معتبر که در بنگاه معاملات املاک تنظیم و شماره تلفن در آن قید و مهمور به مهر بنگاه باشد ضمن اینکه تاریخ اعتبار آن نگذشته باشد می تواند اقدام به دریافت ریز مکالمات نماید .
- در صورتی که مشترک نسبت به ریزمکالمات بین شهری و خارجه (بین الملل) خود شاکی باشد می تواند با ارائه کارت شناسایی معتبر و آخرین صورتحساب پرداخت شده تلفن و تکمیل فرم اعتراض دفاتر به خدمات ارتباطی ، مراجعه و خواستار رسیدگی به اعتراض خود شود .
- صدور ریزمکالمه شهری به دلایل محدودیت های فنی مقدور نمی باشد و ریزمکالمه قابل ارائه فقط شامل
شماره های تلفن های بین شهری ، تلفن همراه و خارجه می باشد .
 تلفن برای راهنمایی بیشتر :  9999+ پیش شماره تلفن و 135