کشف مزاحمت تلفنی
 ◄شرح خدمت:

شناسایی و کشف مزاحم تلفنی

 
محلهای ارائه خدمت:

دفاتر خدمات ارتباطی سطح شهر
 

شرایط و مدارک مورد نیاز:

حضور شخص صاحب امتیاز یا وکیل قانونی وی و یا استفاده کننده تلفن با مدرک معتبر

شناسنامه یا کارت ملی

تکمیل فرم درخواست مربوطه

آخرین صورتحساب پرداخت شده
 
توصیه ها و توضیحات:

- هر گونه دریافت خدمت مخابراتی برای تلفنی که در مدت زمان قطع ارتباط بعلت مزاحمت ممنوع است.

 - تعویض شماره باعث از بین رفتن آثار مزاحمتهای قبلی نمی شود.

 - مدت اعتبار هر درخواست 1 ماه می باشد.

 - ایجاد هرگونه مزاحمت عمدی یا سهوی به وسیله تلفن برای یک مشترک تلفن دیگر توسط هر شخص یا گروه و در هر سنی مزاحمت تلفنی نامیده می شود.

 - در صورتی که خانه یا مکانی را با تلفن اجاره می دهید توجه داشته باشید که عواقب ناشی از مزاحمتهای تلفنی متوجه مالک تلفن خواهد شد .

 - مخابرات ، شماره تلفن مزاحم را به هیچ وجه در اختیار شاکی قرار نمی دهد و در صورت لزوم ، آن را به مراجع قضایی اعلام می کند .

مقررات جاری در مورد مزاحمین تلفنی :

الف) برای مزاحمت بار اول ، ارتباط تلفنی مزاحم به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع می شود.

ب) برای مزاحمت بار دوم ، ارتباط تلفنی مزاحم به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع می شود و وصل مجدد تلفن پس از خاتمه سه ماه موکول به اخذ تعهد کتبی از مشترک یا قائم مقام قانونی وی می باشد.

مهلت مراجعه برای تکمیل فرم تعهد مزاحمت بار دوم حداکثر سه ماه پس از انقضای مدت قطع مقرره (جمعاً شش ماه از تاریخ قطع تلفن) و چنانچه در این مدت، مشترک یا قائم مقام قانونی وی برای تکمیل فرم تعهد مراجعه نکند تلفن مربوطه طی مراحل قانونی سلب امتیاز می شود .

 ج) در مزاحمت بار سوم ، ضمن ارسال اخطار ، ارتباط مشترک قطع و پس از طی مراحل قانونی ، تلفن مزاحم سلب امتیاز می شود .

- هزینه وصل مجدد تلفن پس از طی مقررات مراحل اول و دوم مبلغ 5000 ریال + 3% مالیات و عوارض است که در صورتحساب دوره بعد منظور خواهد شد .
 

تلفن برای راهنمایی بیشتر :   9999+ پیش شماره تلفن و 135