سرویس انتظار مکالمه
 ◄عنوان خدمت:

سرویس انتظار مکالمه


شرح خدمت:

اگر مشترک بخواهد از تماس شخصی دیگر در هنگام مکالمه تلفنی خود آگاه شده و تماس گیرنده نیز بوق اشغال دریافت ننماید، با استفاده از سرویس انتظار مکالمه ، بوق آزاد برای تماس گیرنده ، فرستاده می شودو مشترک با دریافت بوق کوتاه روی مکالمه متوجه تماس شخص دیگر می گردد .
 

محلهای ارائه خدمت:

دفاتر خدمات ارتباطی سطح شهر

 
شرایط و مدارک مورد نیاز:

حضور شخص صاحب امتیاز تلفن و یا وکیل قانونی وی

شناسنامه یا کارت ملی

تکمیل فرم درخواست سرویس

آخرین صورتحساب پرداخت شده .

 

توصیه ها و توضیحات: سرویس انتظار مکالمه با توجه به قابلیت سوئیچ های منصوبه جهت همه مشترکین فعال می باشد و نیازی به مراجعه مشترک و ارائه درخواست نمی باشد.

 
 شماره گیر  tone
 فعال  * 43 #
 غیرفعال  # 43 #


 

- ارائه سرویس انتظار مکالمه بصورت رایگان می باشد .

 

 تلفن برای راهنمایی بیشتر :   9999+ پیش شماره تلفن و 135