سرویس انتقال مکالمه
 ◄عنوان خدمت:

سرویس انتقال مکالمه

 
شرح خدمت:

انتقال مکالمه فوری:

در صورتیکه مشترک قصد ترک محل کار یا منزل خود را داشته باشد می تواند با استفاده از این سرویس تماسها را به خطی که از قبل تعیین شده منتقل نماید که در این صورت اولین زنگ به تلفن مورد نظر منتقل می گردد.

انتقال مکالمه در صورت اشغال:

در صورتیکه تلفن مشترک اشغال باشد، ارتباط به خطی که از قبل تعیین شده منتقل می گردد. به عنوان مثال اگر مشترک در یک مکان بیش از یک خط تلفن داشته باشد می تواند یک خط را سرخط (هدر) قرار دهد تا نیاز به اطلاع رسانی همه تلفنها نباشد و مخاطبینش هم به بوق اشغال برنخورند.

انتقال در صورت عدم پاسخگویی:

در صورتیکه مشترک قادر به پاسخگویی تلفن خود نباشد پس از دریافت چند بوق، ارتباط به خطی که قبلا تعیین شده است، منتقل می گردد.

محلهای ارائه خدمت:

دفاتر خدمات ارتباطی سطح شهر

 
شرایط و مدارک مورد نیاز:

حضور شخص صاحب امتیاز تلفن یا وکیل قانونی وی

شناسنامه یا کارت ملی

تکمیل فرم درخواست سرویس

آخرین صورتحساب پرداخت شده

 
توصیه ها و توضیحات:
 
 حذف ایجادحذف نوع انتقال
 #21# #شماره مقصد*21* فوری
 #60# #شماره مقصد*60* خط اشغال
 #65# #شماره مقصد*65* بعد از سه زنگ


- آبونمان ثابت سرویس انتقال مکالمه رایگان می باشد، اما هزینه مکالمه نقطه آغاز تا تلفن ثابت بر عهده تماس گیرنده و از تلفن ثابت به شماره انتقال داده شده، بر عهده انتقال دهنده می باشد.

 تلفن برای راهنمایی بیشتر :  9999+ پیش شماره تلفن و 135