سرویس نمایشگر
◄عنوان خدمت:
 
سرویس نمایشگر
 
◄شرح خدمت:
 
نمایش شماره تماس گیرنده بر روی صفحه نمایش تلفن .
 
◄محلهای ارائه خدمت:
 
این سرویس به طور خودکار بر روی تلفن مراکزی که دیجیتال می باشند فعال است و نیازی به مراجعه به محل خاصی نیست .
 
◄شرایط و مدارک مورد نیاز:
 
شرایط و مدارک خاصی مورد نیاز نیست .
 
◄توصیه ها و توضیحات:
 
- استفاده از تلفن های مجهز به سیستم fsk , dtmf و یا دستگاههای جانبی موجود در بازار.
- ارائه سرویس فوق رایگان می باشد .
 
 تلفن برای راهنمایی بیشتر :   9999+ پیش شماره تلفن و 135