سرويس كنتور خانگي
◄عنوان خدمت:

سرویس کنتور خانگی

◄شرح خدمت:

جهت اطلاع از تعداد پالسهای کارکرد تلفن در مقطع زمانی مورد نظرکه توسط pc موجود در منزلیا دستگاههای منطبق با امکان فنی از سرویس کنتور خانگی استفاده می شود.
 
◄محلهای ارائه خدمت:

دفاتر خدمات ارتباطی سطح شهر

 
◄شرایط و مدارک مورد نیاز:

حضور شخص صاحب امتیاز تلفن و یا وکیل قانونی وی

شناسنامه یا کارت ملی

تکمیل فرم درخواست سرویس

آخرین صورتحساب پرداخت شده تلفن

 
◄توصیه ها و توضیحات:
 

این سرویس فقط در صورت داشتن امکانات فنی مراکز قابل ارائه است

ارائه سرویس فوق بصورت رایگان می باشد

 

 تلفن برای راهنمایی بیشتر :   9999+ پیش شماره تلفن و 135