سرويس بيدار باش
◄عنوان خدمت:

سرویس بیدار باش  

◄شرح خدمت:

مشترک با استفاده از این سرویس می تواند با وارد کردن زمان مورد نظر خود در تلفن ، در موعد دلخواه با زنگ تلفن از آن زمان آگاهی یابد یا بیدار شود .
 
 TONE     شماره گیر
 HHMM    *55*
 HHMM*55
 #55#
 تنظیم ساعت خاص
حذف ساعت خاص 
 حذف همه ساعت ها
 Hhmm   *55*
 # 55#
 Hhmm  *56*
 #56#
 تنظیم ساعت یکروز
 حذف  یکروز
 تنظیم هر روز
 حذف هر روز

 
محلهای ارائه خدمت:

این سرویس بصورت تلفنی جهت مشترکین فعال می گردد و نیازی به مراجعه حضوری ندارد.

 

توصیه ها و توضیحات:

ارائه سرویس فوق رایگان می باشد.

 تلفن برای راهنمایی بیشتر :  9999+پیش شماره تلفن و 135