سرويس شماره گيري سريع يا شماره گيري مختصر
◄عنوان خدمت:

سرویس شماره گیری سریع یا شماره گیری مختصر

 
◄شرح خدمت:

با استفاده از این سرویس مشترک می تواند حداکثر تعداد 20 شماره تلفن را در حافظه کامپیوتری مرکزتلفن ضبط کرده و با اختصاص دادن یک کد دو رقمی با هر یک از آنها در هنگام شماره گیری فقط با گرفتن شماره کد دو رقمی با مخاطب خود ارتباط برقرار کند .

 

◄محلهای ارائه خدمت:

یا دفاتر خدمات ارتباطی سطح شهر

 
◄شرایط و مدارک مورد نیاز:
 

حضور شخص صاحب امتیاز تلفن و یا وکیل قانونی وی

شناسنامه یا کارت ملی

تکمیل فرم درخواست سرویس

آخرین صورتحساب پرداخت شده
 

◄توصیه ها و توضیحات:
 

مشترک دارای این سرویس می تواند حداکثر تعداد 20 شماره تلفن را در حافظه سیستم کامپیوتری تلفن قرار دهد، بدون آنکه تجهیزات اضافی بر روی آن نصب نماید و برای هر کدام یک کد دو رقمی در نظر بگیرد .

لازم به ذکر است برای انواع سیستمهای تلفن نحوه فعال کردن بدین صورت می باشد .

نحوه وارد کردن و پاک کردن ارقام در حافظه تلفن :
 
 ایجاد شروع : #شماره مورد نظر * کد دو رقمی * 51 *
 حذف شروع : # کد دو رقمی * 51 #
 سپس برای شماره گیری چنین عمل کنید : (از چپ به راست) کد دو رقمی **


- ارائه سرویس فوق رایگان می باشد.

 

 تلفن برای راهنمایی بیشتر :  9999+ پیش شماره تلفن و 135