مكالمه کنفرانسی
◄عنوان خدمت:

مکالمه چند نفره


◄شرح خدمت:

این سرویس به مشترک این امکان را می دهد بصورت همزمان با دو یا سه نفر مکالمه داشته باشد . به این نحو برگزاری جلسه هماهنگی تلفنی از چند مکان دور از یکدیگر امکان پذیر است .

 
◄محلهای ارائه خدمت:

دفاتر خدمات ارتباطی سطح شهر

 
◄شرایط و مدارک مورد نیاز:
 

حضور شخص صاحب امتیاز تلفن و یا وکیل قانونی وی

شناسنامه یا کارت ملی

تکمیل فرم درخواست سرویس

آخرین صورتحساب پرداخت شده .

 
- مبلغ ( 2400 ریال + %3 مالیلت و عوارض) در صورتحساب دوره بعد مشترک منظور خواهد شد.

- تعداد ارتباط گرفته شده مشمول شارژ کارکرد به تعداد ارتباط می باشد.

 

 تلفن برای راهنمایی بیشتر :   9999+ پیش شماره تلفن و 135