بررسي امكان فني
◄عنوان خدمت:

بررسی امکان فنی

 
◄شرح خدمت:

در هنگام انتقال مکان تلفن ، مشترک یا خریدار می بایست ابتدا درخواست بررسی امکان فنی داده و در صورتیکه پاسخ بررسی امکانات فنی مثبت باشد نقل و انتقال تلفن ممکن خواهد بود .

 
◄محلهای ارائه خدمت:

دفاتر خدمات ارتباطی سطح شهر

 
◄شرایط و مدارک مورد نیاز:

- حضور شخص مالک تلفن یا وکیل قانونی وی و یا شخص خریدار تلفن

-  کارت ملی

- آخرین صورتحساب پرداخت شده

- تکمیل فرم بررسی واعلام نشانی وکروکی دقیق محل جدید مورد نظر

 
◄توصیه ها و توضیحات:
 

مبلغ (5000 ریال + 3% مالیات و عوارض) در صورتحساب دوره بعد مشترک منظور خواهد شد .

 

 تلفن برای راهنمایی بیشتر :   9999+ پیش شماره تلفن و 135