مديريت محتوا

 ◄عنوان خدمت:

تغییر مکان فیش ثبت نام تلفن

  ◄شرح خدمت:

تغییر آدرس فیش ثبت نام در محدوده مرز خدمات شهری بر اساس مقررات مربوطه انجام می گیرد .

 ◄محلهای ارائه خدمت:

دفاتر خدمات ارتباطی سطح شهر

 ◄شرایط و مدارک مورد نیاز:

- حضور شخص متقاضی (صاحب فیش) یا وکیل قانونی وی

- کارت ملی

- تکمیل فرم تعویض آدرس فیش

 ◄توصیه ها و توضیحات:

- با تعویض آدرس متقاضی موقعیت قبلی اش را از نظر نوبت امکانات فنی مخابراتی از دست داده و در آخرین نوبت آدرس جدید قرار می گیرد .

- ارائه سرویس فوق بصورت رایگان می باشد

- تعویض آدرس در خارج از محدوده یک مرکز در صورتی انجام می شود که در محل مورد نظر فروش فیش بصورت مستمر باشد و در این صورت متقاضی در آخرین ردیف نوبت فیش های جدید مرکز قرار خواهد گرفت .

  تلفن برای راهنمایی بیشتر :  9999+ پیش شماره تلفن و 135