شماره گیری سرویس بدون ارتباط
  ◄عنوان خدمت:
سرویس ارتباط بدون شماره گیری
 
◄شرح خدمت:
این سرویس بیشتر مورد استفاده کسانی است که در طی شبانه روز به دفعات زیادی با یک شماره خاص سر و کار دارند مشترک شماره مورد نظر را در سیستم مخابرات ذخیره می نماید پس از آن هرگاه گوشی را برداشته و به مدت 5 ثانیه شماره گیری نکند بطور خودکار و بدون شماره گیری به شماره ذخیره شده زنگ خواهد خورد.
 
 ◄محلهای ارائه خدمت:
دفاتر خدمات ارتباطی سطح شهر
 
 ◄شرایط و مدارک مورد نیاز:
حضور شخص صاحب امتیاز تلفن و یا وکیل قانونی وی
شناسنامه یا کارت ملی
تکمیل فرم درخواست مربوطه
پرداخت آخرین صورتحساب کارکرده تلفن
 
◄توصیه ها و توضیحات:
ارائه سرویس فوق بصورت رایگان می باشد .
 تلفن برای راهنمایی بیشتر :  9999+ پیش شماره تلفن و 135