تعویض شماره
 ◄عنوان خدمت:
تعویض شماره
 
◄شرح خدمت:
تعویض شماره مشترک
 
◄محلهای ارائه خدمت:
دفاتر خدمات ارتباطی سطح شهر
 
◄شرایط و مدارک مورد نیاز:
حضور شخص صاحب امتیاز تلفن و یا وکیل قانونی وی
شناسنامه یا کارت ملی
تکمیل فرم درخواست مربوطه
آخرین صورتحساب پرداخت شده تلفن
 
  ◄توصیه ها و توضیحات:
- تعویض شماره توسط شرکت مخابرات به منظور افزایش شبکه مخابرات و یا تأسیس مراکز جدید صورت می گیرد که کابل برگردان آن نامیده می شود .
- تعویض شماره در صورتی که مزاحمت های ایجاد شده برای اشتراک از سوی مراجع ذیصلاح تایید شود  پس از طی مقررات مربوطه انجام می گردد .
- تعویض شماره در صورتی که مشابه شماره مشترک با سایر شماره های ادارات یا موسسات دولتی وجود داشته باشد پس از طی مراحل قانونی انجام می شود .
-در صورت تعویض شماره به درخواست مشترک (مبلغ 20.000 ریال + 3% درصد مالیات و عوارض) در صورتحساب دوره بعد منظور خواهد شد .
   تلفن برای راهنمایی بیشتر :   9999+ پیش شماره تلفن و 135