سرویس مزاحم نشوید
  ◄عنوان خدمت:
سرویس مزاحم نشوید

شرح خدمت:
در زمانی که مشترک تمایلی نسبت به پاسخگوئی تلفن خود ندارد می تواند از طریق این سرویس مانع از زنگ خوردن تلفن بشود .

محلهای ارائه خدمت:
دفاتر خدمات ارتباطی سطح شهر

شرایط و مدارک مورد نیاز:
حضور شخص صاحب امتیاز تلفن و یا وکیل قانونی وی
شناسنامه یا کارت ملی
تکمیل فرم درخواست سرویس

◄توصیه ها و توضیحات:
این سرویس فقط درصورت داشتن امکانات فنی مراکزقابل ارائه می باشد .
آبونمان سرویس مزاحم نشوید بصورت رایگان می باشد.
 تلفن برای راهنمایی بیشتر :   9999+ پیش شماره تلفن و