توزیع کارت اعتباری تلفن
 ◄عنوان خدمت:
توزیع کارت اعتباری تلفن

◄شرح خدمت:
توزیع کارت اعتباری تلفن همگانی در سطح شهر برای تلفن همگانی کارتی.

◄محلهای ارائه خدمت:
کیوسکهای مطبوعاتی ، برخی از باجه های فروش بلیط و دفاتر بهره برداری و دفاتر خدمات ارتباطی و …
 
◄توصیه ها و توضیحات:
مبلغ باقیمانده کارت تلفن را می توانید روی صفحه نمایش تلفن همگانی مشاهده کنید .
کارت تلفن را از مکانهای مطمئن دریافت کنید .
 در هنگام مشاهده خرابی تلفن همگانی با شماره (17 ) همان مرکز یا شماره ( 6629050 ) تماس بگیرید .
 تلفن برای راهنمایی بیشتر :  135