اطلاعات تلفنی 118
  ◄عنوان خدمت:
استفاده از اطلاعات تلفنی 118
 
◄شرح خدمت:
اطلاعات تلفنی 118 یک شبکه اطلاع رسانی و سیع است که در کل کشور مشغول به فعالیت می باشد.  
 
◄محلهای ارائه خدمت:
این خدمت به صورت تلفنی و شماره تلفن مورد درخواست را پس از ارائه نام و نام خانوادگی فرد مورد نظر و مشخصات آدرس او اعلام می گردد .
 
◄توصیه ها و توضیحات:
ü        پس از دایر شدن تلفن مشترک شماره تلفن وی در مرکز اطلاعات 118 ثبت می شود.
ü        برای اینکه این اطلاع رسانی به نحو مطلوب انجام پذیرد ، شایسته است تا شهروندان محترم در هنگام ارتباط با مرکز 118 به نکات ذیل عنایت داشته باشید :
ü        کد اپراتوری که با او تماس می گیرید ، حفظ کنید .
ü        نام کامل و حدود آدرس تلفن مورد درخواست ،لازم است .
ü        مرکز اطلاعات تلفن 118 ،  آدرس تلفن را در اختیار کسی نمی گذارد .
ü        مرکز اطلاعات تلفن 118 ، صرفاً اطلاعات مشترکینی که به درخواست متقاضی، مجاز به ارائه اطلاعات
می باشد ،ارائه می کند .
ü        شماره مورد نظر را در دفتر تلفن خود یادداشت نمایید تا در موارد دیگر از آن استفاده کنید .
متقاضیان محترم تلفن (اعم از حقیقی یا حقوقی ) به منظور عدم ثبت اطلاعات مربوطه و یا هرگونه تغییر وضعیت استفاده از تلفن در 118 می توانند به محل های مخابراتی مربوطه مراجعه کنند .
 تلفن برای راهنمایی بیشتر :  118 و 135