صدورقبض المثنی
 ◄عنوان خدمت:
صدور قبض المثنی
 
شرح خدمت:
در صورتیکه صورتحساب تلفن مشترک به هر دلیل به دست ایشان نرسد ویا نقص و ایرادی در صورتحساب تلفن مشاهده گردد، قبض المثنی صادر می گردد .
 
◄محلهای ارائه خدمت:
دفاتر خدمات ارتباطی سطح شهر
 
◄شرایط و مدارک مورد نیاز:
برای صدور صورت حساب المثنی نیازی به مدرک نمی باشد.
 
توصیه ها و توضیحات:
- مشترکین محترم توجه داشته باشند در حال حاضر که هر دو ماه یک بار صورتحساب تلفن از طریق اداره پست به نشانی آنان ارسال می گردد . در صورتیکه صورتحساب تلفن پس از گذشت دو ماه در اختیارشان قرار نگرفته، با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی قبض المثنی دریافت و مانع از قطع تلفن خود شوند . شایان ذکر است در صورت مفقود شدن صورتحساب قبض المثنی صادر می گردد .
- لازم به ذکر است مشترک می تواند جهت دریافت قبض المثنی خود با شماره تلفن گویای 8444444 تماس حاصل نماید.
 تلفن برای راهنمایی بیشتر :   9999+ پیش شماره تلفن و 135