تغییر مکان تلفن های دولتی
◄عنوان خدمت:
تغییر مکان تلفن (برای مشترکین دولتی )

 ◄شرح خدمت:
با درخواست تغییر مکان مشترک می تواند تلفن را از مکان فعلی به مکان جدید در همان مرکز تلفن و یا سایر مراکز در سطح شهر در صورت وجود امکانات فنی  منتقل نماید.

 ◄محلهای ارائه خدمت:
دفاتر خدمات ارتباطی سطح شهر

 ◄شرایط و مدارک مورد نیاز:
- ارائه در خواست توسط بالاترین مقام مسئول ،موسسه،سازمان یا شرکت دولتی
- شناسنامه یا کارت ملی نماینده معرفی شده به همراه تصویر آن
- آخرین صورتحساب پرداخت شده
- فرم بررسی امکانات فنی با پاسخ مثبت و دارای اعتبار که قبلاً توسط مشترک پر شده است.

◄توصیه ها و توضیحات:
--- مبلغ (45.000 ریال + 3% مالیات و عوارض) بعنوان هزینه تغییر مکان در صورتحساب دوره بعد مشترک منظور خواهد شد.
 تغییر مکان تلفن های دولتی در محدوده مرکز تلفن مختلف ممکن می باشد.
  تلفن برای راهنمایی بیشتر : 9999+ پیش شماره تلفن و 135