وصل تلفن پس ازقطع به علت بدهی
  ◄عنوان خدمت:
وصل تلفن پس از قطع بعلت بدهی

شرح خدمت:
در صورتیکه تلفن مشترک بعلت بدهی قطع گردیده باشد پس از رؤیت صورتحساب پرداخت شده توسط امور مشترکین مرکز تلفن و یا دفاتر خدمات ارتباطی سطح شهر وصل خواهد شد.

 ◄محلهای ارائه خدمت:
دفاتر خدمات ارتباطی سطح شهر

 ◄شرایط و مدارک مورد نیاز:
رؤیت آخرین صورتحساب پرداخت شده

توصیه ها و توضیحات:
1- کلیه مشترکینی که صورتحساب خودرا با مبلغ (کارکرد دوره + بدهی پیشین ) در مهلت مقرر برروی قبض ، پرداخت ننمایند ،بدون توجه به تعداد دفعات بدهی ، در لیست مشترکین بدهکار منظور و تلفن ایشان به مدت 2 ماه بطور یکطرفه قطع خواهد شد .
2- تلفن مشترکین بدهکار که 2 ماه از قطع یکطرفه شدن آن گذشته باشد، در کلیه مراکز قطع دو طرفه می شود. اعمال وصل تلفن حداکثر یک ساعت پس مراجعه مشترک و اعلام وصول قبض انجام می گردد.)
- جهت برقراری مجدد تلفن های تخلیه شده بعلت بدهی و یا سایر موارد مالک و یا وکیل قانونی می تواند با داشتن شرایط و مدارک لازم شامل : 1-کارت شناسایی معتبر   2- پرداخت بدهی آبونمان   3- تکمیل فرم بررسی امکانات جهت آدرس قبلی یا جدید    4- آخرین صورتحساب پرداخت شده به امور مشترکین و یا دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه نماید .
- هزینه وصل مجدد پس از قطع بدهی تلفن مبلغ (5000 ریال + 3% مالیات و عوارض) است که در صورتحساب دوره بعد مشترک منظور خواهد شد.
  تلفن برای راهنمایی بیشتر :   9999+ پیش شماره تلفن و 135