واگذاری تلفن ثابت
 ◄عنوان خدمت:
واگذاری تلفن ثابت
 
 ◄شرح خدمت:
واگذاری تلفن جهت بهره برداری مشترک از آن
 
 ◄محلهای ارائه خدمت:
دفاتر خدمات ارتباطی سطح شهر،
 
شرایط و مدارک مورد نیاز:
برای دایری تلفن نیازی به مدرک نمی باشد ولی حفظ رسید ثبت نام ضروری است
 
 ◄توصیه ها و توضیحات:
الف) حفظ رسید ثبت نام الزامی می باشد.
ب) دایری تلفنهای مورد درخواست بر اساس نوبت ثبت نام و ردیف ودیعه ، پس از فراهم کردن امکانات فنی انجام خواهد شد.
د) در صورت آماده نبودن محل مورد تقاضا برای نصب تلفن ،زمان دایری بعدی آن منوط به اجرای توسعه بعدی شبکه تلفنی خواهد بود.
 تلفن برای راهنمایی بیشتر :   9999+ پیش شماره تلفن و 135