تلفن خارج از مرز
 ◄عنوان خدمت:
تلفن خارج از مرز
 
◄شرح خدمت:
تلفنی است که در خارج از مرز خدمات تلفنی یک مرکز دایر شود  .
 
◄محلهای ارائه خدمت:
دفاتر خدمات ارتباطی سطح شهر
 
◄شرایط و مدارک مورد نیاز:
حضور شخص متقاضی یا وکیل قانونی وی
اصل کارت ملی
پرداخت وجه
هزینه خارج از مرز در صورت موافقت شرکت مخابرات مبنی بر واگذاری تلفن در خارج از مرز
 
◄توصیه ها و توضیحات:
برای نقاط خارج از مرز باید در اطلاعیه جدا آگهی داده شود که هزینه آن علاوه بر پرداخت وجه لازمه ،هزینه خارج از مرز ،مبلغ حق الحافظه نیز از متقاضی اخذ می شود.
در حال حاضر به ازاء هر متر خارج از مرز مبلغ 1272ریال از متقاضی اخذ شود
متراژ
   ماهیانه
 یک متر تا 500متر
    ریال +%3مالیات و عوارض
تا 1000 متر
    +%3 مالیات و عوارض ریال
-    در متراژهای بالاتر زیر 500 متر ، 5000 متر و کمتر از 1000 متری 1000 ریال محاسبه می شود و ضریبی از مبالغ ریالی فوق است .
-     حداکثر میزان طول سیم هوایی در خارج از مرز 2000 متر می باشد که در صورت افزایش این میزان لازمست از طرح های اختصاصی استفاده شود.
-          در داخل مرز حداکثر طول سیم هوایی 300 متر می باشد.
 تلفن برای راهنمایی بیشتر :   پیش شماره + 9999