اصلاح مندرجات قبض آبونمان
 ◄عنوان خدمت:
اصلاح مندرجات قبض آبونمان
 
شرح خدمت:
اصلاح مندرجات قبوض ارسال شده اعم از:
نام مشترک ، نشانی مشترک ، مبلغ قابل پرداخت ، تاریخ ابتدا و انتها ، آخرین مهلت پرداخت و …
 
محلهای ارائه خدمت:
دفاتر خدمات ارتباطی سطح شهر
 
شرایط و مدارک مورد نیاز:
حضور شخص صاحب امتیاز تلفن یا وکیل قانونی وی
شناسنامه یا کارت ملی
تکمیل فرم درخواست مربوطه
آخرین صورتحساب پرداخت شده
 
توصیه ها و توضیحات:
هنگامی که صورتحساب تلفن خود را دریافت می کنید حتماً به دقت مندرجات آنرا مطالعه فرمایید و در صورت وجود اشتباه سریعاً جهت رفع آن اقدام نمایید .
 تلفن برای راهنمایی بیشتر :   9999+ پیش شماره تلفن و 135