اپراتوری تلفن راه دور(بین شهری)
  ◄عنوان خدمت:
دفاتر بهره برداری تلفن راه دور (بین شهری و بین الملل)
 
 ◄شرح خدمت:
جهت رفاه حال شهروندان ،ارتباط با سایر شهرستانها ویا کشورها و روستاهای تابعه، از طریق دفاتر بهره برداری سطح شهر و دفاتر خدمات ارتباطی امکان پذیرگردیده است .
 
محلهای ارائه خدمت:
دفاتر بهره برداری مخابراتی و دفاتر خدمات ارتباطی سطح شهر
 
 ◄توصیه ها و توضیحات:
مشابه تماس از طریق تلفن معمولی می باشد
مراجعه کنندگان به دفاتر بهره برداری بایستی پس از پایان ارتباط ، قبض مکالمه خود را دریافت کنند .
 تلفن برای راهنمایی بیشتر :