قطع، وصل شخصی
 ◄عنوان خدمت:
قطع و وصل شخصی
 
◄شرح خدمت:
در زمانی که مشترک قصد استفاده از تلفن خود را ندارد می تواند درخواست قطع موقت تلفن خود را نموده و در زمان بعدی درخواست وصل کردن را بنماید .
 
◄محلهای ارائه خدمت:
دفاتر خدمات ارتباطی سطح شهر
 
◄شرایط و مدارک مورد نیاز:
اشخاص حقیقی :
حضور شخص صاحب امتیاز یا وکیل قانونی وی و یا مستأجری که شماره تلفن مذکور در قولنامه یا اجاره نامه وی ذکر شده باشد.
- کارت ملی
- تکمیل فرم درخواست قطع یا وصل
- آخرین صورتحساب پرداخت شده
 
◄توصیه ها و توضیحات:
- در صورت فوت مشترک یکی از ورثه می تواند تقاضای قطع تلفن را بنماید ضمن اینکه تعهدی از آن گرفته می شود که اگر سایر ورثه اعتراض نمودند خود جوابگو باشد برای وصل تلفن نیز به همین شکل اقدام خواهد شد.
- اخذ مدارک انحصار ورثه و یا قیم نامه از مراجعه کننده الزامی است.
- در صورت قطع تلفن صورتحساب آن بر مبنای آبونمان ثابت و هزینه حداقل مصرفی (200 پالس در هر دو ماه) کماکان صادر و به محل ارسال خواهد شد که می بایست در مهلت مقرر پرداخت شود. در صورت عدم پرداخت، مشمول مقررات تلفنهای بدهکار شده و منجر به جمع آوری تلفن خواهد شد.
- برای جلوگیری از جمع آوری تلفن خود می توانید مبلغی به عنوان علی الحساب با صدور فرم صورتحساب المثنی واریز نمائید.
- وصل تلفن برابر شرایط و مدارک مورد نیاز در هنگام قطع امکان پذیر خواهد بود .
- مبلغ قطع و وصل شخصی (5000 ریال به اضافه 3% مالیات می باشد که در صورتحساب دوره بعد مشترک منظور خواهد شد.
 تلفن برای راهنمایی بیشتر :  9999+ پیش شماره تلفن و 135