تصحیح نشانی
 ◄عنوان خدمت:
تصحیح نشانی
 
◄شرح خدمت:
در صورتیکه نشانی مشترک اشتباه ثبت شده باشد جهت ارسال صورتحساب به نشانی صحیح ، مشترک باید برای پیگیری از قطع تلفن خود به خاطر نپرداختن به موقع صورتحساب ، به تصحیح نشانی خود بپردازد .
 
◄محلهای ارائه خدمت:
دفاتر خدمات ارتباطی در سطح شهر
 
◄شرایط و مدارک مورد نیاز:
ـ حضور صاحب امتیاز تلفن همراه
ـ اصل شناسنامه تلفن همراه
ـ مدرک شناسایی معتبر
ـ تکمیل فرم اصلاح آدرس
 
◄مدت زمان انجام کار:
4 ساعت
 
◄توصیه ها و توضیحات:
ـ با توجه به اینکه نپرداختن یا دیر پرداختن صورت حساب تلفن منجر به قطع تلفن مشترک میگردد لذا جهت دریافت صورتحساب در موعد معین در اسرع وقت به تصحیح نشانی خود اقدام نمایید .
ـ ارائه این خدمت رایگان می باشد .
 تلفن برای راهنمایی بیشتر :