وصل مجدد
 ◄عنوان خدمت:
وصل مجدد
 
 ◄شرح خدمت:
وصل تلفن مشترک در زمانی که تلفن همراه وی برای دوره مشخصی به درخواست مشترک قطع شده باشد.
 
 ◄محلهای ارائه خدمت:
دفاتر خدمات ارتباطی در سطح شهر
 
 ◄شرایط و مدارک مورد نیاز:
ـ اصل شناسنامه تلفن همراه
ـ آخرین صورتحساب پرداخت شده
ـ مدرک شناسایی معتبر
ـ تکمیل فرم وصل مجدد
 
 ◄مدت زمان انجام کار:
4 ساعت
 
 ◄توصیه ها و توضیحات:
در صورتیکه تلفن قطع موقت یا شخصی شده با شد ،باارائه رسید پرداخت وجه وتکمیل فرم مربوطه،وصل مجدد انجام می شود.
ـ مبلغ (20.000 ریال + 3% مالیات و عوارض) بابت هزینه خدمات در صورتحساب دوره بعد مشترک منظور خواهدشد.
  تلفن برای راهنمایی بیشتر :