سرویس پیام کوتاه(SMS)
  ◄عنوان خدمت:
سرویس پیام کوتاه (SMS)
 
◄شرح خدمت:
ارسال پیام کوتاه از یک مشترک به یک مشترک دیگرویا یک مشترک به چند مشترک دیگر و ارسال پیام بطور عمومی حتی در دسترس نبودن ویاخاموش بودن تلفن همراه مشترک دیگر
 
 ◄شرایط و مدارک مورد نیاز:
این سرویس بصورت خودکار فعال است و پس از انجام تنظیمات در گوشی مربوطه قابل استفاده خواهد بود.
 
 ◄مدت زمان انجام کار:
بصورت پیش فرض فعال می باشد.
 
◄توصیه ها و توضیحات:
ـ پس از فعال شدن سرویس مشترک بایستی کد 9891100500+ را در قسمت – massaye[setting   [center number   فعال نمایند .
ـ زمان ماندگاری sms در شبکه تأثیری در هزینه ندارد .
مبلغ 20000ریال به عنوان هزینه نصب در صورت حساب دوره بعد مشترک منظور خواهد شد.                                
  تعرفه سرویس پیام کوتاه برای ارتباطات بین الملل در حالتی که مشترک خارجی به ایران مسافرت نماید.
ارسال پیام کوتاه
  بازاء هر پیام (دلار)
مشترک خارجی به مشترک مخابرات ایران
   18/0
مشترک خارجی به مشترک خارج از شبکه های داخلی مخابرات
    25/0
مشترک خارجی به مشترک خارج از ایران
   10/0+25/0 هزینه خدمات
دو مشترک هموطن خارجی در داخل ایران به یکدیگر
    10/0 + 25/0 هزینه خدمات
مشترک مخابرات ایران به مشترک خارجی مسافر در ایران
   30% نرخ ارتباط یک دقیقه تلفن بین الملل
تعرفه سرویس پیام کوتاه برای ارتباطات بین الملل در حالتی که مشترک ایرانی به خارج مسافرت می کند
و شرکت مخابرات ایران به او پیام کوتاه ارسال می کند .
تعرفه ارسال پیام کوتاه
 بازاء هر پیام
برای ارسال کننده
تعرفه پیام کوتاه داخل کشور
 تلفن برای راهنمایی بیشتر :