درخواست قطع خدمات سرویس
 ◄عنوان خدمت:
درخواست قطع خدمات سرویس های ویژه

◄شرح خدمت:
قطع خدمات وسرویسهای ویژه ای که توسط مشترک درخواست گردیده است و یا به طور خودکار فعال می باشد .
 
◄محلهای ارائه خدمت:
دفاتر خدمات ارتباطی در سطح شهر

◄شرایط و مدارک مورد نیاز:
- حضور مالک یا وکیل قانونی
ـ اصل شناسنامه تلفن همراه
ـ آخرین صورتحساب پرداخت شده
ـ مدرک شناسایی معتبر
ـ تکمیل فرم درخواست قطع سرویس ویژه

◄مدت زمان انجام کار:
4 ساعت
 تلفن برای راهنمایی بیشتر :