محدودیت مکالمه (CALL BRRING)
◄عنوان خدمت:
محدودیت مکالمه (CALL BARRING)
 
◄شرح خدمت:
محدود کردن مکالمه به درخواست مشترک انجام و بعد از برقراری سرویس انتخاب نوع محدودیت توسط مشترک روی گوشی انجام می شود در این سرویس مشترک می تواند تماسهای ورودی و خروجی تلفن همراه خود را به شماره های خاص محدود نماید.
 
◄محلهای ارائه خدمت:
دفاتر خدمات ارتباطی در سطح شهر
 
◄شرایط و مدارک مورد نیاز:
- حضور مالک یا وکیل قانونی
ـ اصل شناسنامه تلفن همراه
ـ آخرین صورتحساب پرداخت شده
ـ مدرک شناسایی معتبر
ـ تکمیل فرم درخواست سرویس محدودیت مکالمه
 
◄مدت زمان انجام کار:
4 ساعت
 
◄توصیه ها و توضیحات:
سرویس محدودیت مکالمه به سه شیوه انجام پذیر است :
1- بستن یا Incoming : یعنی یک طرفه کردن تلفن ، بطوریکه فقط دیگران بتوانند با مشترک تماس بگیرند .
2- گشودن یا out coming : یعنی یک طرفه کردن تلفن ، بطوریکه فقط مشترک بتواند با دیگران تماس بگیرد .
3- بستن صفر دوم: مسدود کردن ارتباط مشترک با خارج از کشور(هزینه این سرویس در دوره دو ماهه 6000 ریال + 03/0 مالیات و عوارض) می باشد.
* برقراری خدمات ویژه پس از یک روز کاری امکانپذیر خواهد بود.
  تلفن برای راهنمایی بیشتر :