سرویس فاکس همراه
  ◄عنوان خدمت:
سرویس فاکس همراه

◄شرح خدمت:
اگر مشترک تمایل داشته باشدازطریق تلفن همراه خودفاکس دریافت نماید می تواند از این سرویس استفاده نماید .

◄محلهای ارائه خدمت:
دفاتر خدمات ارتباطی در سطح شهر

◄شرایط و مدارک مورد نیاز:
- حضور مالک یا وکیل قانونی
ـ اصل شناسنامه  تلفن همراه
ـ مدرک شناسایی معتبر
ـ آخرین صورتحساب پرداخت شده

◄مدت زمان انجام کار:
4 ساعت

◄توصیه ها و توضیحات:
ـ این سرویس پس از دو روز کاری(48 ساعت) با مراجعه متقاضی به دفتر خدمات ارتباطی مربوطه جهت دریافت شماره تلفن هفت رقمی جدید فعال خواهد شد.
ـ هزینه وصل سرویس فاکس‌همراه در هر دوره قبض آبونمان (100.000 ریال+3% مالیات و عوارض) می باشد .
ـ اتصال تلفن همراه به فاکس از طریق کابل رابط مخصوص صورت می گیرد .
  تلفن برای راهنمایی بیشتر :