تغییر نشانی
◄عنوان خدمت:
تغییر نشانی
 
◄شرح خدمت:
ارائه این خدمت در صورتی است که صاحب امتیاز تلفن همراه در نظر داشته باشد نشانی خود را تغییر دهد و قبض صورتحساب تلفن به نشانی جدید ارسال گردد .
 
◄محلهای ارائه خدمت:
دفاتر خدمات ارتباطی سطح شهر
 
◄شرایط و مدارک مورد نیاز:
ـ حضور شخص صاحب امتیاز تلفن همراه
ـ اصل شناسنامه تلفن همراه
ـ آخرین صورتحساب پرداخت شده
ـ مدرک شناسایی معتبر
ـ تکمیل فرم
 
◄مدت زمان انجام کار:
 4 ساعت
 
◄توصیه ها و توضیحات:
مبلغ (15000 ریال + 3% مالیات و عوارض) بابت هزینه خدمات در صورتحساب دوره بعد تلفن مشترک منظور خواهد شد .
درج کد پستی 10 رقمی آدرس جدید جهت تکمیل فرم مشخصات انتقال گیرنده الزامی است.
  تلفن برای راهنمایی بیشتر :