بخشنامه ها
 دستورالعمل آموزش کارکنان دولت
 
1-تهیه تدوین وارسال برنامه های آموزشی برای برنامه چهارم توسعه:
به منظور تسهیل در اجرای تکالیف ماده 2آیین نامه اجرایی ماده 54 وبندهای "د"و"ه" ماده 143 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فرم های اصلاح شده برنامه های آموزشی (فرم های یک و دو دستورالعمل نحوه تهیه وتدوین برنامه های آموزشی موضوع ماده3 آیین نامه اجرایی ماده 150 قانون برنامه سوم) مبتنی بردوره های آموزشی مندرج در نظام آموزش کارکنان دولت (مفاد بخشنامه شماره 22554/105 مورخ 28/12/1380)         که بعنوان چارچوب وکلیات تهیه وتدوین برنامه ها برای اخذ موافقت اصولی مورد استفاده بوده است ، برای دوره های آتی در طول برنامه چهارم توسعه ملاک عمل خواهد بود ضروری است دستگاههای اجرایی در صورتی که بر مبنای دستورالعمل نحوه تهیه و ارسال برنامه های آموزشی پیشگفت (مفاد بخشنامه شماره 7033/105 مورخ 27/5/1380 به عنوان چار چوب قبلی )تا کنون کلیات برنامه های خود را برای برنامه چهارم توسعه تهیه ننموده اند "فرم ها الف و ب" پیوست را برای دوران برنامه چهارم تکمیل و به منظور اخذ موافقت اجرای انها حداکثر تا پایان خرداد ماه 1385 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند.
نحوه تکمیل فرم ها و فرایند اخذ موافقت اجرای برنامه ها به شرح زیر است:
الف)دستکاههای اجرایی باید مشخصات کلی برنامه های کوتاه مدت کارکنان خود را بر مبنای داده های در خواست شده در "فرم های الف و ب" به دقت تکمیل نموده وپس از تأیید کمیته راهبری آموزش دستگاه اجرایی (کمیته موضوع بند 3 یا ضوابط اجرایی این مجموعه ) با امضای بالاترین مقام مسئول یا معاون ذیربط در زمینه توسعه منابع انسانی دستگاه اجرایی برای بررسی و اخذ موافقت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند.
1/الف) حداقل ساعات پیش بینی شده برای آموزش مدیران و کارکنان در دستگاهها باید به صورت متوسط منطبق با وضعیت زیر باشد:
60*تعداد کل مدیران = مجموع حداقل ساعات آموزش برای مدیران
40*تعداد کل کارکنان =مجموع حداقل ساعات آموزش برای کارکنان
مجموع حداقل ساعات آموزش پیش بینی شده برای کارکنان + مجموع حداقل ساعات آموزش پیش بینی شده برای مدیران = مجموع حداقل ساعات آموزش دستگاه
2/الف) میزان ساعات و عناوین دوره ها به تفکیک توجیهی، عمومی، شغلی و بهبود مدیریت به شرح زیر محاسبه می گردد :
ساعات آموزش دوره توجیهی موضوع بند1/ج نظام آموزش کارکنان دولت (موضوع بخشنامه شماره 941333/1803 مورخ 25/5/1383) به میزان 60 ساعت تعیین می شود.
ساعات و عناوین آموزشی دوره های شغلی اختصاصی بر مبنای عناوین و میزان تعیین شده در برنامه های آموزشی مشاغل اختصاصی دستکاه اجرایی که به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسیده است تعیین می گردد.
ساعات و عناوین دوره های آموزشی مشاغل مشترک اداری بر مبنای عناوین و میزان تعیین شده در دوره ها یا پودمان های آموزشی که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ می شودخواهد بود تا زمانی که این سازمان دوره های مشاغل مشترک را اعلام ننموده است دستگاههای اجرایی می توانند رأسأ نسبت به طراحی و اجرای دوره ها پس از تأیید این سازمان مبادرت ورزند.
ساعات و عناوین آموزشی دوره های عمومی و فناوری اطلاعات بر مبنای عناوین و ساعات دوره های اعلام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد. در صورتی که دستگاهها بخواهند علاوه بر دوره های آموزشی اعلام شده از سوی این سازمان دورههای آموزشی عمومی را برنامه ریزی و اجرا نمایند(در اجرای مفاد بخشنامه شماره 96358/1803 مورخ 21/5/1382)باید مشخصات آنها شامل عنوان ‍‍ اهداف محتوی میزان ساعت مجری و... را قبلأ به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسانند .;
ساعات و عناوین آموزش های بهبود مدیریت منطبق بر عناوین و ساعات اعلام شده در مجموعه آموزش های بهبود مدیریت (بخشنامه شماره 78510/101 مورخ 4/5/1383)خواهد بود . چنانچه دستگاههای اجرایی (در اجرای تبصره بند 6- زبخشنامه فوق الاشاره ) در خواست طراحی و اجرای دوره های شغلی اختصاصی ویژه مدیران خود در چارجوب نظام آموزش کارکنان  را داشته باشند باید مشخصات آنها شامل عنوان، اهداف،محتوی، میزان ساعت،مجری و... را قبلأ به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسانند.
ب) فرم کلیات برنامه های آموزشی باید مبتنی بر نتایج نیاز سنجی انجام شده از سوی دستگاه اجرایی بر اساس تحلیل سازمان، تحلیل شغل (مشاغل دستگاه )با رعایت اولویت آموزش زنان و همچنین در نظر گرفتن متوسط حداقل 60 ساعت آموزش برای مدیران و متوسط حاقل 40 ساعت آموزش برای کارکنان تنظیم وتکمیل گردد.
1/ب) نیاز سنجی مبتنی بر تحلیل سازمان به عناوین دوره ها ویا پودمان آموزشی مشخصی منتهی می کردد که اهداف، وظایف، تشکیلات و برنامه های سازمان را فارغ از نوع شغل شاغلان مطمح نظر داشته و به حوزه توانایی ها و مهارت هایی اشاره دارد که برای تحقق اهداف سازمان میریت و برنامه ریزی کشور رسیده است . مسئولیت نیاز سنجی بر مبنای تحلیل سازمان به عهده ستاد دستگاه اجرایی است.
2/ب) نیاز سنجی مبتنی بر تحلیل شغل به عناوین دوره ها و یا پودمان های آموزشی مشخصی منتهی می گردد که وظایف مسئولیت ها و شرایط احراز شغل را با عنایت به تعریف و تصریح آن در مجموعه رسته های طرح طبقه بندی مشاغل دولت ،یا طرح های طبقه بندی مشاغل خاص دستگاه مطمع نظر داشته و به حوزه توانایی ها و مهارت هایی اشاره دارد که وجه مشترک شاغلان یک عنوان رشته شغلی یا پست در مسیر شغل در دستگاه اجرایی بوده وبه تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده است.
3/ب)نیاز سنجی تحلیل فرد به دوره ها ویا پودمان های آموزشی مشخصی منتهی می گردد که با عنایت به دوره ها و پودمان های آموزشی حاصل از تحلیل سازمان و تحلیل شغل، ونیز دوره ها و پودمان ها ی اموزشی عمومی و بهبود مدیریت مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،و با در نظر گرفتن دانش،مهارت و بینش موجود فرد به عنوان نیاز شاغل جهت رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب برای فرد پیش بینی ودر شناسنامه آموزشی وی درج می گردد . مسئولیت نیاز سنجی در سطح فرد بر عهده دستگاه اجرایی محلی (سازمان استانی )که شاغل در ان مشغول به کار می باشد.
مسئولیت این امر برای شاغلان ستادی دستگاههای اجرایی بر عهده واحد آموزش یا توسعه منابع انسانی ستاد دستگاه است
4/ب) دستگاههای اجرایی برای رعایت اولویت آموزش زنان موظفند در صورت محدودیت منابع و عدم امکان بهره مندی همزمان کارکنان ومدیران زن و مرد برای شرکت در دوره ها یا پودمان های آموزشی ، ابتدا کارکنان زن را براساس نیازهای مندرج در شناسنامه آموزشی آنان انتخاب و جهت طی دوره آموزشی اعزام نمایند.
ج )سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور(دفاتر بخشی )پس از دریافت و بررسی فرم های ارسالی ،مراتب موافقت با اجرای آن دسته از دوره ها و پودمان های آموزشی که با ضوابط و مقررات انطباق داشته باشد را به دستگاه اجرایی اعلام می نماید .تأیید فرم کلیات برنامه های آموزش کارکنان دستگاه به منزله مجوز اجرای دوره ها بوده وبا عنایت به رویکرد ماده 54 قانون برنامه چهارم توسعه نیازمند تأیید برنامه های اجرایی آنها براساس فرم مشخصات برنامه های آموزشی مستخدمین دولت (فرم26)و دستورالعمل منضم به آن نیست.
1/ج)همزمان با اعلام مراتب تأیید مشخصات کلی دوره ها وپودمان های آموزشی کوتاه مدت به دستگاه اجرایی،عناوین دوره های تأیید شده ای که از سوی دستگاه اجرایی ،محل اجرای آنها سازمان های استانی دستگاه مشخص شده است ،براساس فرم ج از سوی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور (دفاتر بخشی)به سازمان مدیریت و برنامهریزی استانهای محل اجرا جهت برنامه ریزی نظارت بر اجرا ارسال می گردد.
2/ج)ستاد دستگاه اجرایی نیز با عنایت به موافقت اجرای دوره های آموزشی صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دفاتر بخشی)سهم سازمانهای استانی خود را بر مبنای دادههای "فرم های الف و ب" احصا‌ و حسب مورد براساس فرم ج به واحدهای استانی خود اعلام خواهد نمود. بدیهی است "فرم ج"ارسالی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ستاد دستگاههای اجرایی به واحدهای استانی در یک دستگاه بر یکدیگر منطبق خواهند بود.
3/ج) سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استانها نسخه ای از "فرم ج" که دستگاه های اجرایی برای واحد استانی خود ارسال نموده اند را از دستگاه اجرایی استان مطالبه ،ضمن انطباق "فرم ج" دریافتی از دستگاه اجرایی استان برای نظارت بر اجرای دوره ها با هماهنگی وهمکاری دستگاه اجرایی برنامه ریزی خواهند نمود.
4/ج) سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان موظف است در صورت عدم انطباق "فرم ج" که ازسوی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وستاد دستگاه اجرایی به استان رسیده است ،موارد عدم انطباق را مشخص وبرای تعیین تکلیف به دفاتر بخشی سازمان ارسال نماید. بدیهی است تا تعیین تکلیف موارد اختلافی اجرای دوره های آموزشی مورد اختلاف محملی نخواهد داشت.

د‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‍‍‍(  دستگاه های اجرایی (ملی یا استانی حسب مورد) مکلف اند نیازمندی های خود به آموزش های بهبود مدیریت و آشنایی با مباحث تحول اداری را ،که براساس نیازسنجی مشخص ، مصوب و در شناسنامه کارکنان درج کرده اند ، برمبنای داده های "فرم الف وب " استخراج ومطابق "فرم د" حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای اجرا در سال آتی به مؤسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی ویا مدیریت آموزش وپژوهش سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ها اعلام نمایند .مؤسسه یا مدیریت های آموزش وپژوهش مذکور موظفند برمبنای مجموع نیازهای اعلام شده از سوی دستگاه های اجرایی برنامه ریزی های لازم را برای تأمین نیازهای آموزشی در قلمرو آموزش های بهبود مدیریت وآشنایی با مباحث تحول اداری به عمل آورند.در صورتیکه توان اجرای کل برنامه های آموزشی بهبود مدیریت ومباحث تحول اداری درخواستی ازسوی یک دستگاه اجرایی برای مؤسسه یا مدیریت های آموزش وپژوهش وجود نداشته باشد،باید مراتب عدم امکان اجرا دوره یا دوره ها ، حداکثر تا پایان شهریور ماه سال اجرای مورد درخواست به دستگاه درخواست کننده اعلام گردد. این اعلام مکتوب بمنزله مجوز اجرای دوره برای دستگاه اجرایی تلقی شده آن دستگاه می تواند رأسأ فقط در عناوینی که امکان اجرای دوره در یک سال برای مؤسسه یا مدیریت های آموزش وپژوهش استان ها وجود ندارد وتعداد افراد شرکت کننده در هر یک از دوره ها حداقل دوسرفصل های اعلام شده از سوی مؤسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی و مدیریت های آموزش وپژوهش سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ها مبادرت نماید.در صورت عدم اعلام امکان یا عدم امکان اجرا دوره های درخواستی تاپایان شهریور ماه مؤسسه یا مدیریت های آموزش وپژوهش استان ها با درخواست دستگاه اجرایی مقتضی از سوی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور (دفاتر بخشی)اتخاذ خواهد شد.

هـ) مؤسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی و مدیریت های آموزش وپژوهش سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ها حتی الامکان باید برمبنای نیازهای اعلام شده ازسوی دستگاه های اجرایی به برنامه ریزی واجرای دوره ها وپودمانهای آموزشی کوتاه مدت درحوزه های بهبودمدیریت وفنون اداری مبادرت ورزند وبرگزاری هرگونه مجموعه دوره یا پودمان های آموزشی که اجرای دوره های بلندمدت یا اعطای گواهی نامه های باارزش استخدامی ازسوی آنها رابه ذهن متبادر نماید ممنوع است.

و) پیش بینی دوره ها وپودمانها ی آموزشی درحوزه های زیر در "فرم الف وب" (چارچوب) ضروری نیست.
1/و) دوره ها یاپودمانها ی آموزشی که بنا به ضرورت خاص ،به صورت محدود وبنا به مقتضیات حاصل ازبرنامه ها وقوانین ومقررات توسط شورای فنی ویا کارگروه تحول اداری استان برای مجموعه ای از کارکنان دستگاه های اجرایی استان برنامه ریزی واجرا می گردد.
2/و) دوره های توجیهی بدو خدمت (موضوع بخشنامه شماره 94133/1803 مورخ 25/5/1384)
3/و) دوره ها یا پودمان های آموزشی حراست که مسئولیت برنامه ریزی ئ اجرای آنها با حراست کل کشور مستقر در نهاد ریا ست جمهوری ووزارت اطلاعات می باشد.
4/و) دوره ها ویا پودمان های آموزشی گزینش که مسئولیت اجرای آنها با هیأت عالی گزینش می باشد.
5/و)بورس ودوره های آموزشی خارج از کشور.
6/و)دوره ها یا پودمان های آموزشی که مجوز آنها توسط دفتر آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی برای شاغلان ذیربط در وزارت مذکور صادر می گردد.

2-نحوه بهره مندی از امتیازات آموزش:
هدف غایی آموزش کارکنان دولت، یادگیری مهارت وفنون جدید ، تغییر رفتار کارکنان ودر نهایت بهبود عملکرد آنان است. ونظام آموزشی کارکنان دولت به هیچ وجه در صدد پر کردن خلاء های احتمالی مادی ومالی کارکنان دولت از طریق آموزش نیست ولی به منظور ترغیب وتشویق کارکنان برای شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت تدوین شده ، دستگاههای اجرایی می توانند به کارکنانی که آموزش ها را براساس نیاز سنجی وبرنامه های آموزشی مصوب (مطابق مفاد بند یک این دستورالعمل) طی نمایند ، امتیازهایی به شرح زیر اعطا نمایند. این امتیازات صرفا" کارکرد تشویقی داشته و اعطا یا عدم اعطای ان از اختیارات دستگاه اجرایی است ودر صورتی که سیاست دستگاه اجرایی بر عدم اعطای امتیازات باشد هیچ گونه حقی برای کارکنان ایجاد نخواهد نمود. بدیهی است سیاست های متخذه از سوی دستگاههای اجرایی باید با رعایت عدالت برای کلیه کارکنان به صورت یکسان اعمال گردد.

امتیازهای حاصل از گذراندن دوره های آموزشی به شرح زیر است:
الف] اعطای یک ماه حقوق وفوق العاده شغل به ازای هر 176 ساعت آموزش مصوب
1/الف) دستگاههای اجرایی می توانند به ازای یکصد وهفتادوشش ساعت آموزش مصوب (براساس فرم های الف وب)که کارکنان دستگاه با عنایت به نیازهای تعیین شده در شناسنامه آموزشی شان ،طی می نمایند یک ماه حقوق و فوق العاده شغل برای یک بار در سال به آنان اعطا نمایند.
2/الف) در صورتی که بنا به ضرورت ، عنوان رشته شغلی مندرج در حکم کار گزینی فرد با وظایفی که وی در دستگاه اجرایی انجام می دهد یکسان نباشد(مثلا" فرد به واسطه ابلاغ انشایی ، به فعالیت دیگری غیر از وظایف رشته شغلی مندرج در حکم کارگزینی در دستگاه متبوع خود مشغول باشد) و بر حسب نیاز برای انجام بهینه وظایف محوله دوره های آموزشی خاصی راطی نمایند، اعطای امتیاز فوق به کارمند از سوی دستگاه اجرایی منعی نخواهد داشت.
3/الف) چنانچه رشته شغلی فرد تغییر نماید دستگاه اجرایی می تواند کل آموزش های طی شده در رشته قبلی را برای اعطای این امتیاز محاسبه نمایند.
ب] اعمال یک سال تعجیل در ارتقای گروه به ازای هر176 ساعت آموزش مصوب
1/ب)دستگاههای اجرایی می توانند به ازای یکصدو هفتادوشش ساعت آموزش مصوب در سال (براساس فرم های الف وب) که کارکنان آنان باعنایت به نیازهای تعیین شده در شناسنامه آموزشی طی می نماید یک سال تعجیل در ارتقاء گروه برای آنان اعمال نمایند.
2/ب) باعنایت به این که ارتقای گروه در ازای کسب تجربه فرد در یک شغل بر مبنای حکم کارگزینی صورت می گیرد ، چنانچه عنوان رشته شغلی فرد در حکم کارگزینی با وظایفی که در دستگاه متبوع خود انجام می دهد یکسان نباشد و،حسب ضرورت ، فرد دوره های آموزشی شغلی را در حوزه وظایف محوله غیر از وظایف شغل مندرج در حکم طی نماید، اعمال یک سال تعجیل در ارتقای گروه اینگونه کارکنان محملی ندارد.
3/ب) امتیاز فوق در ارتقای گروههای تشویقی گروههای تشویقی که بواسطه مقررات خاص به کارکنان اعطا می گردد تأثیری نداشته ومشمول آن صرفأدر گروههای استحقاقی است.
4/ب) در صورت تغییر رشته شغلی ،احتساب یک سال تعجیل در ارتقای گروه برای آموزش هایی که دررشته شغلی قبلی طی شده منتفی است ، ولی احتساب دوره های عمومی وبهبود مدیریت از شمول این بند مستثنی می باشد.
تذکرات:
در صورتیکه میزان ساعات آموزش کارکنان دستگاههای اجرایی در یک سال مالی (اول فروردین تا پایان اسفند ماه )بالغ بر176 ساعت شود مازاد بر 176 ساعت آموزش آنان برای سال مالی بعد ذخیره نمی گردد.
در صورتی که مجموع دوره های آموزشی در طی چند سال به 176 ساعت رسید مازاد بر 176 ساعت آموزش در سالی که امتیاز فوق به کارکنان دستگاه اجرایی تعلق گرفته است برای سال بعد ذخیره می گردد .
دوره های آموزشی موضوع "بند و قسمت یک این مجموعه "(نحوه تهیه،تدوین وارسال برنامه های آموزشی) که پیش بینی آنها در "فرم های الف و ب "ضرورت ندارد ، به استثنای بورس ها و دوره های آموزشی خارج از کشور نیز می تواند در شمول امتیازات فوق قرار کیرند.
بند الف ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 54 قانون برنامه چهارم اعطای امتیاز حقوق و فوق العاده شغل را برای یک بار در طول یک سال تعیین نموده است . بنابراین اعطای این امتیاز بیش از یک بار در سال ولو اینکه بنا به هر دلیل دستگاه اجرایی امتیاز فوق را به کارکنان در سال های قبل نداده است امکان پذیر نیست . ولی از آنجایی که گروه استحقاقی هر پنج ویا چهار سال یکبار به تناسب مدرک تحصیلی فرد به وی اعطا می گردد ، لذا تجمیع دو سال تعجیل با رعایت مقررات برای اعطای کروه منعی نخواهد داشت .
اعطای امتیازات مذکوربر مبنای تاریخ اتمام آخرین دوره که امکان بهره مندی از امتیازات 176 ساعت آموزش را فراهم می کند ، مندرج در گواهی نامه خواهد بودودر تاریخ صدور گواهی نامه نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد. بناباین دستگاههای اجرایی باید اقدامات مربوط به صدور گواهی نامه ها را هرچه سریعتر انجام دهند . مسئول صدور گواهی نامه های نوع اول ، مجری دوره ها با هماهنگی واحد متولی آموزش وتوسعه منابع انسانی دستگاه متقاضی می باشند. صدور گواهینامه برای دوره های آموزشی فناوری اطلاعات تابع مقررات خود می باشد.
ساعات آموزش دوره توجیهی ودوره های آموزشی خارج از کشور برای اعطای امتیازات فوق محاسبه نمی گردد.
; همایش ها،،سمینارها و گردهمایی های بین المللی ، ویا استانی که در موارد خاص به منظور تبیین وتشریح مسائل فرهنکی، اقتصادی، اجتماعی،... یا ارائه یافته های پژوهشی در حوزه های مختلف علمی از سوی ارگان ها وسازمان های کشور بر گزار می گردد نیز برای احتساب امتیازات فوق محاسبه نمی گردد. بدیهی است اعزام کارکنان برای بهره مندی از تولیدات دانشی اینگونه مجامع علمی با رعایت مقررات مربط بلامانع است.
میزان ساعات دوره های آموزش فناوری اطلاعات (موضوع بخشنامه شماره 203222/1903 مورخ 2/11/1381 مهارت های هفت گانه) برای شاغلان مشاغل رسته فناوری جهت اعطای امتیازات فوق قابل محاسبه نیست.
کارکنان رسمی دستگاههای اجرایی که در اموری چون شرکت های تعاونی ، هیأت وشوراهای حل اختلاف ، فدراسیون های ورزشی و... عضئیت دارند و برای انجام وظایف محوله در اینگونه مجامع دوره های آموزشی را طی می نمایند .این دوره های آموزشی برای برخورداری از امتیازات مترتب بر نظام نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد.
اعطاء امتیاز یک ماه حقوق و فوق العلده شغل به کارکنانی که از دستگاه متبوع خود به سایر دستگاههای اجرایی کشور مأمور می شوند ودر دستگاه مقصد دوره های آموزشی مصوب را طی می نمایند، ولی یکسال تعجیل در ارتقای گروه موکول به عدم تغییر در رشته شغلی آنان در دستگاه مبداء و مقصد خواهد بود.
علاوه بر قواعد مندرج در این تذکرات دستگاه اجرایی می توانند قواعدی چون تعیین نسبت آموزش رادر چارچوب مقررات آموزشی کارکنان دولت ،برای اعطای امتیازات فوق(مانند تعیین نسبت آموزش های عمومی و شغلی برای اعطای امتیازات ) حسب نیاز تعیین وپس از تأیید کمیته آموزش دستگاه اعمال نماید.
ج)اعطای گواهینامه های نوع دوم (مهارتی- تخصصی و تخصصی- پژوهشی)
1/ج)در صورتی که مجموع آموزش های مصوب مبتنی بر نیازهای مندرج در شناسنامه آموزشی طی شده توسط کارکنان به میزان ساعات مندرج در بند سازوکار گواهی نامه های نوع دوم (بند ه نظام آموزش کارکنان دولت) رسید ، واحد متولی آموزش وتوسعه منابع انسانی دستگاههای اجرایی باید آزمون جامعی را برای اعطای گواهی نامه های مهارتی ، تخصصی،و تخصصی –پژوهشی تربیت دهند .شرکت کارکنان واجد شرایط در آزمون مذکور و کسب حد نصاب امتیاز برای دریافت گواهی نامه ها الزامی است . دستگاههای اجرایی می توانند برای این گونه افراد گواهی نامه های نوع دوم که دارای ارزش استخدامی در شرایط احراز مشاغل مندرج در متن گواهی نامه های نوع دوم که دارای ارزش استخدامی در شرایط احراز مشاغل مندرج در متن گواهی نامه ها خواهد بود صادر نموده و پس از تأیید سازمان به مرحله اجرا در آورد.
تذکر:
1- همترازی تألیفات ،تحقیقات، پیشنهادات ، ترجمه ی کتب ومقالات که به تأیید کمیته راهبری آموزش دستگاه رسیده باشد می تواند تا معادل 200 ساعت آموزش برای فرد در نظر گرفته شود .برای افرادی که مشمول این بند می گردند حداکثر 18 ماه از طول مدت لازم جهت اعطای گواهی نامه های نوع دوم (مهارتی ،تخصصی ،تخصصی - پژوهشی) به آنان کسر شد.
2- برای اجرای یک طرح تحقیقی در زمینه شغل مورد تصدی که معادل 100 ساعت آموزش تلقی می شود به مدت 6 ماه از طول مدت لازم جهت اخذ گواهی نامه تخصصی – پژوهشی کسر می گردد. بدیهی است مجموع سنوات کسر شده با احتساب 18 ماهه فوق الذکر حداکثر به مدت 2 سال جهت اخذ گواهی نامه فوق خواهد بود.
3- حداکثر ساعات آموزشی که برای اعطای گواهی نامه مهارتی ،تخصصی و تخصصی – پژوهشی برای هر سال قابل احتساب است به ترتیب 120، 125، 100 ساعت در سال تعیین می گردد.
2/ج) سوالات آزمون جامع از مجموع محتوای دوره های شغلی تعیین شده برای یک شغل (نه شاغل) بدون در نظر گرفتن نیازهای آموزشی که برای فرد تعیین شده است، دوره های عمومی و فناوری اطلاعات و دوره های بهبود مدیریت به تفکیک سطوح تحصیلی پایه اخذ گواهی نامه های مهارتی ، تخصصی و تخصصی – پژوهشی با رعایت نسبت3/1 سئوال عمومی و فناوری اطلاعات و 3/2 سئوال تخصصی شغلی برای گواهی نامه های مهارتی و 4/1 سئوال عمومی و فناوری اطلاعات 4/3 سئوال تخصصی شغلی و بهبود مدیریت برای گواهی نامه های تخصصی و تخصصی – پژوهشی طراحی خواهند شد .
تذکر : تعداد سئوالات بهبود مدیریت حداکثر معادل تعداد سئوالات عمومی و فناوری اطلاعات خواهد بود . تعیین و طراحی این سئوالات بر عهده موءسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت و برنامه ریزی است. موسسه مذکور باید بنا به در خواست واحد آموزش یا توسعه منابع انسانی ستاد مرکزی دستگاههای اجرایی، سئوالات لازم به همراه پاسخ انها را به صورت محرمانه در اختیار دستگاه اجرایی قرار دهد. کارشناسانی که طی دوره های بهبود مدیریت برای آنان ضرورتی نداشته است ، از شرکت در آزمونهای بهبود مدیریت معاف بوده و مجموع امتیاز آنان بر مبنای آزمون دوره های آموزشی شغلی، عمومی و فناوری اطلاعات محاسبه خواهد شد .
4/ج) شرکت کارکنان در سنوات متوالی در آزمون جامع بلامانع است ولی در هر صورت صدور گواهی نامه ها نوع دوم برای کارکنان موکول به قبولی در آزمون جامع با رعایت سایر شرایط مندرج در سازوکار اعطای گواهی نامه ها (بند هـ نظام آموزشی کارکنان دولت )خواهد بود .
5/ج) امتیاز آزمون جامع باید در متن گواهی نامه مشخص گردد.
6/ج)گواهی نامه های نوع دوم با ارزش استخدامی دارای دو امضاء است . امضای اول از سوی بالاترین مقام مسئول یا معاونت ذیربط در دستگاه اجرایی و امضای دوم از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ویا معاونت بخشی ذیربط صورت خواهد گرفت.
7/ج) به واسطه اینکه ارتقاء گروه در طول سنوات آموزش در قالب تعجیل به کارکنان اعطا شده است کسب گواهی نامه نوع دوم ارتقاء گروه مجدد را بدنبال نخواهد داشت ولی کارکنان که موفق به کسب این گواهی نامه ها گردند ، از سایر کارکردهای آن در مسیر شغلی بهره مند خواهند شد . بدیهی است در صورتیکه براساس سیا ست های دستگاه اجرایی تعجیل در طول سنوات آموزش اعمال نشده باشد کسب گواهینامه های نوع دوم به منزله مدرک جدید تلقی وبا آن همانند مدرک تحصیلی بالاتر در شرایط احراز مشاغل مندرج در گواهی نامه برای اعطای گروه برخوردار خواهد شد.

3)ضوابط اجرایی:
دستگاههای اجرایی مکلف اند برای انجام امور مرتبط با نباز سنجی ، طراحی اجرا و ارزشیابی از برنامه های آموزش، کمیته ای تحت عنوان کمیته راهبری آموزش کارکنان در دستگاه و کمیته ای به نام کمیته اجرایی در استان ها با تر کیب و وظایف زیر تشکیل دهند:
الف]اعضای کمیته
بالاترین مقام مسئول آموزش یا توسعه منابع انسانی دستگاه یا عناوین مشابه آن یا نماینده ذیصلاح وتام الاختیار وی به عنوان رئیس کمیته(ملی یا استانی).
معاون اداری و مالی یا پشتیبانی دستگاه یا عناوین مشابه آن یا نماینده ذیصلاح و تام الا ختیار وی در صورتی که وظیفه آموزش کارکنان در حوزه وظایف وی نباشد (ملی- استانی).
نماینده سازمان مدیریت وبرنامه ریزی به عنوان ناظر (کشور – استان ).
مدیریت واحد آموزش دستگاه به عنوان دبیر (کشور-استان).
یک نفر کارشناس آموزش ترجیحأ با تحصیلات در حوزه های برنامه ریزی آموزشی ، برنامه ریزی درسی ویا مدیریت آموزشی به انتخاب بالاترین مقام مسئول آموزش یا توسعه منابع انسانی.
یک نفر کارشناس امور اداری یا کارگزینی به انتخاب معاون اداری و مالی یا پشتیبانی دستگاه (ملی- استانی).
یک نفر مجرب در زمینه هر رشته شغلی حسب موارد مطروحه در کمیته .

ب)وظایف کمیته راهبری آموزش در ستاد دستگاه
بررسی وتأیید حداقل یک درصد از کل اعتبارات هزینه ای دستگاه موضوع ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 54 و بند های "د" و "ه" ماده 143 قانون چهارم توسعه که از سوی معاونت امور اداری مالی و یا پشتیبانی و عناوین مشابه تعیین می شود ، به تفکیک هر استان . در صورتیکه اعتبارات به صورت استانی تخصیص یافته باشد این امر به عهده کمیته اجرایی آموزش است .
بررسی و تأیید برنامه های آموزشی براساس "فرم های الف و ب" پیوست.
بررسی و مشخص نمودن اختیارات ونحوه برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی دستگاههای وابسته (وزارت خانه ها و سازمانهای مستقل وابسته به ریا ست جمهوری )
تصمیم گیری در خصوص دوره های آموزشی که به صورت ملی یا منطقه ای باید اجرا گردد.
بررسی وانتخاب موسسات مشاور در حوزه نیاز سنجی ، طراحی و ارزشیابی آموزشی مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، در صورتی که سیاست دستگاه اجرایی بهره گیری از توان اینگونه مؤسسات را انجام نداده باشد ، پس از استعلام دستگاه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدامات لازم جهت تأیید این گونه موسسات را انجام نداده باشد ، پس از استعلام دستگاه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، کمیته می تواند تا اعلام مؤسسات از سوی این سازمان با رعایت کلیه مقررات و استانداردهای آموزشی اقدام نمایند.
بررسی و انتخاب مجری آموزش ها از میان موسسات آموزشی مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، در صورتی که مجری آموزش ها واحد آموزش دستگاه اجرایی نیاشد .
تعیین سیاست های برخورداری از سازو کار های انگیزشی نظام آموزش کارکنان .
همترازی تألیفات ، تحقیقات، پیشنهادها، ترجمه کتاب و مقالات موضوع سازو کار گواهینامه ها که در حوزه وظایف شغلی فرد انجام شده باشد ( بند ه نظام آموزش کارکنان دولت) با ساعت آموزشی .
بررسی و تأیید نهایی نیازهای آموزشی که بر اساس تحلیل سازمان وشغل صورت گرفته است.
بررسی و تأیید واجدین شرایط شرکت در آزمون جامع برای گواهی نامه های نوع دوم براساس شرایط مندرج در بند ه نظام آموزش کارکنان دولت.
تعیین مواد و محتوای آزمون های جامع به تفکیک هر رشته شغلی.
انتخاب طراحان سئوالات آزمون جامع و انتخاب نهایی سئوالات از مجموع سئوالات طراحی شده توسط طراحان مختلف.
تعیین تاریخ و محل برگزاری آزمون جامع ونحوه اطلاع رسانی به ذینفعان .
تأیید لیست پذیرفته شدگان در آزمون جامع .
بررسی سایرموارد پیشنهادی از سوی دستگاه اجرایی در حوزه آموزش کارکنان برای تصمیم گیری.

ج)وظایف کمیته اجرایی آموزش در دستگاه اجرایی استان
بررسی وتأیید یک درصد کل اعتبارات هزینه ای دستگاه موضوع ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 54 وبندهای "د"و"ه"ماده 143 قانون برنامه چهارم توسعه در صورتی که اعتبارات بصورت استانی تخصیص یافته باشد.
برنامه ریزی اجرای دوره های آموزشی بر مبنای سهم تعیین شده برای استان.
بررسی وانتخاب مجری آموزش ها از میان موسسات آموزشی مورد تأیید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی در سطح استان.
بررسی وانتخاب موسسات مشاور در حوزه نیاز سنجی ، طراحی و ارزشیابی آموزش مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سطح استان در صورتی که سازمان مدیریت وبرنامه دیزی استان اقدامات لازم جهت تأیید اینگونه موسسات را انجام نداده باشد پس از از استعلام دستگاه سازمان با رعایت کلیه مقررات و استانداردهای آموزشی اقدام نماید .
بررسی واجدین شرایط شرکت در آزمون جامع و معرفی انان به واحد آموزش در ستاد دستگاه اجرایی جهت طرح در کمیته راهبری آموزش برای تصمیم گیری شرکت آنان در آزمون
بررسی واجدین شرایط همترازی تألیفات ،تحقیقات ، ترجمه کتاب ومقالات ،پیشنهادات وابتکارات که در حوزه وظایف شغلی فرد انجام شده باشد با ساعات آموزش و معرفی افراد به واحد آموزش در ستاد دستگاه اجرایی برای طرح در کمیته راهبری آموزش برای تصمیم گیری .
بررسی سایر موارد پیشنهادی از سوی دستگاه استانی در حوزه آموزش کارکنان برای تصمیم گیری .
4)ارزیابی عملکرد آموزش دستگاه :
در اجرای تبصره ماده 10 ایین نامه اجرایی ماده 54 قانون برنامه چهارم توسعه ، دستگاه های اجرایی مکلف اند تا پایان خرداد ماه هر سال عملکرد برنامه های آموزشی سال قبل خود را به تفکیک موارد مندرج در" فرم ه" پیوست به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نمایند. .نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان در کمیته راهبری یا اجرایی آموزش مسئولیت پیگیری ، دریافت مستندات ،تحلیل و امتیاز دهی بر عملکرد آموزش دستگاه اجرایی تحت نظارت خود را بر عهده دارد.
فرایند گزارش گیری از عملکرد آموزش دستگاه به منظور رتبه بندی دستگاهها وتهیه گزارش نهایی برای شورای عالی اداری به شرح زیر است:  
1- نماینده سازمان مدیریت طی جلسه ای با مسئولان آموزش دستگاه مبادرت به تکمیل فرم ارزیابی (فرم "ه") همراه با دریافت مستندات مربوط خواهد نمود.
2- علاوه بردرج پاسخ بلی و خیر با مستندات دریافتی، امتیاز دستگاه برای هر یک از مؤلفه ها به صورت جداگانه و از سوی نماینده سازمان در طیف ده رتبه ای روبروی هر مؤلفه در "فرم ه" مشخص می گردد.
3- امتیاز عملکرد دستگاه اجرایی در آموزش حاصل جمع امتیاز هر یک از مؤلفه ها خواهد بود.
4- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها براساس فرم ها ی تکمیل شده ارزیابی عملکرد دستگاههای استان خود،مبادرت به جمع بندی و رتبه بندی دستگاههای استان خواهند نمود.
5- دفاتر بخشی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها جمع بندی عملکرد آموزشی دستگاههای تحت پوشش را به دفتر تخصصی آموزش در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال خواهند نمود .
6-دفتر تخصصی آموزش پس از جمع بندی اطلاعات دریافتی ،گزارش نهایی را جهت ارائه به شورای عالی اداری تهیه خواهند نمود.
7-ارزشیابی های ادواری از برنامه های آموزش دستگاههای اجرایی که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان ها در قالب برنامه های 20*20 صورت می گرفته است علاوه بر این ارزشیابی کماکان انجام خواهد شد.
آیین نامه اجرایی کمیته تحقیقاتی وهسته های پژوهشی استان


بسمه تعالی
آیین نامه اجرایی امور تحقیقاتی در استانها

مقدمه:
باستناد ماده 12قانون ووظایف واختیارات وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات مصوب 19/09/1384 مجلس شورای اسلامی که درآن شرکتها،سازمانهاومراکز وابسته به وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات موظفند درموقع تهیه وتنظیم بودجه سالانه حداقل 2درصد ازبودجه خود راجهت فعالیت های تحقیقاتی وتوسعه فناوری های نوین درزمینه فعالیت های ارتباطات وفناوری اطلاعات درفصل تحقیقات پیش بینی شده وبه دولت جهت درج درلایحه بودجه سالانه کشور ارائه نمایند ،وازطرفی براساس بند4 نامه شماره 101362-90 مورخه 7/4/1384 دفتر فناوری اطلاعات وارتباطات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور که حدود نیم(0.5) درصد ازبودجه شرکتهای مخابراتی برای امر تحقیقات دراستان پیش بینی شده ،لذا در جهت اولویتهای تحقیقاتی ،چگونگی انجام تحقیقات ،نحوه تصویب ،نظارت ،پشتیبانی و... ازمحل بودجه اخیرالذکر این آیین نامه تنظیم می گردد.

ماده1:تعاریف
شورای پژوهشی : به شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مخابرات ایران گفته می شود.
کمیته تحقیقاتی : کمیته ای که مسئولیت انجام تحقیقات ارتباطی (پستی- مخابراتی )وفناوری اطلاعات در هریک ازاستانها رابرعهده داردودر این آیین نامه به اختصارر کمیتـــه گفته میشود.
هسته پژوهش :به گروهی از افراد که انجام امور یک محور تحقیقاتی مصوب ازسوی کمیته را برعهده دارند.
محورتحقیقاتی : به فعالیتهایی که برای یک هدف تحقیقاتی انجام می پذیرد اطلاق می شود.
مجری : به شخص اجراکننده پروژه که همان قرارداد کمیته باشد اطلاق می شود.
همکارپروژه : به هریک از افراد که به نحوی در روند اجرای پروژه با تأیید کمیته ، عهده دارمسئولیت های جنبی بوده وبخشی از عملیات اجرائی پروژه بعهده آن می باشد،تحت عنوان همکار پروژه خوانده میشود.
گزارش پیشرفت :گزارشی است که درباره پیشرفت کار پروژه در مدت زمان معین از طرف مجری به کمیته ارائه میشود.
گزارش نهایی پروژه :گزارشی است که مجری در پایان پروژه وباتوجه به چارچوب تعیین شده به کمیته تحویل می دهد.
قرارداد :سندی است که میان کمیته ومجری برای انجام پروژه منعقد می شود.
دفتر: یعنی دفتر فناوری اطلاعات وارتباطات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور .
اعتبار تحقیقاتی استان : اعتباری است که از طرف دفتر همه ساله به کمیته اعلام میشود.
مرکز :یعنی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
فرم شناسنامه : یعنی فرم شناسنامه فعالیت پژوهشی
فرم ارزیابی : یعنی فرم ارزیابی شناسنامه فعالیت
فعالیت پژوهشی :به کمیته موارد وفعالیتها از قبیل اجرای طرح ها وانجام پروژه که در جهت رسیدن به اهداف محورهای تحقیقاتی انجام میشود اطلاق میشود.
شرکت مخابرات : یعنی شرکت مخابرات استان
شرکت پست : یعنی اداره کل پست استان
 
ماده2: اهداف
· ترویج فرهنگ پژوهش وپژوهش محوری در اتخاذ تصمیم گیری ها
· ارتقای سطح دانش ومهارت های پژوهشی در استانها
· ایجاد امکان توزیع عادلانه حمایتهای مالی وزارت ICT در سطح استانها
·کشف ,پرورش وهدایت نیروهای مستعد در سطح استانها
· ایجاد بسترهای مناسب برای شناسایی ورفع مشکلات شرکت مخابرات ، پست وپست بانک در طح استان

ماده3: ترکیب اعضاء
3-1 :اعضاء شورای پژوهشی :
3-1-1- رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران(رئیس شورا)
3-1-2- معاون پژوهشی وفناوری مرکز تحقیقات مخابرات ایران (دبیرشورا)
3-1-3- معاون توسعه ارتباطات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
3-1-4- معاون اداری ومالی مرکز
3-1-5- روسای پژوهشکده های مرکز تحقیقات مخابرات ایران
3-1-6- رئیس مرکز نخبگان
3-1-7- دو نفر از اساتید برجسته کشور به انتخاب ریاست مرکز تحقیقات مخابرات ایران
3-1-8- به دعوت شورای پژوهشی ،برحسب مورد نماینده کمیته تحقیقاتی استان به عنوان مدعو در جلسات حضور می یابد.

3-2 : اعضاء کمیته :
3-2-1- مدیرعامل شرکت مخابرات استان (بعنوان رئیس کمیته)
3-2-2- مدر کل پست استان (عضو کمیته )
3-2-3- دو (2) نفر از اساتید برجسته دانشگاه های استان (مرتبط با ICT) بعنوان اعضاء کمیته
3-2-4- نماینده مرکز تحقیقات مخابرات ایران

3-3 : اعضاء هسته پژوهش :
3-3-1- یکی از اساتید برجسته دانشگاه        (بعنوان مدیر هسته پژوهش )
(موضوع بند 3-2-3 ) بعنوان عضو کمیته نیز می باشد.
3-3-2- نماینده شرکت مخابرات استان
3-3-3- سایر اعضاء (سه نفر از اساتید ومتخصص مجرب مخابرات استان ) به انتخاب کمیته

تبصره 1: احکام اعضاء کمیته ورئیس هسته پژوهش توسط رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران صادر می شود.
تبصره2 :در صورت نیاز استان به بیش از یک هسته پژوهشی کمیته می تواند دلایل خود رامبنی برتشکیل هسته یا هسته های دیگر به شورای پژوهشی منعکس وپس از تصویب شورا آنرا به مرحله اجرا در آورد.

ماده 4 :رسالت ووظایف کمیته
4-1 بررسی نحوه ساماندهی خدمات پژوهشی به شرکت ها و سازمانهای تابعه وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات برای برآوردن نیازهای پژوهشی منطقه و استان وچگونگی همکاری با دانشگاه ها ومراکز پژوهشی
4-2 پیشنهاد چگونگی استفاده از نتایج تحقیقات برای ارتقاء کیفیت آموزش
4-3 تعیین وپیشنهاد خط مشی کلی کاربرد نتایج تحقیقات برای پیشبرد جنبه های علمی وفنی استان
4-4 تدوین سیاستهای کلی فعالیتهای پژوهشی استان
4-5 پیشنهاد اولویتهای پژوهشی استان
4-6 پیشنهاد برای فراهم آوری شرایط مناسب برای انجام امور پژوهشی
4-7 تدوین راهکارهای مناسب برای برقراری ارتباط پژوهشی با مراکز وشخصیتهای پژوهشی وفرهنگی
4-8 تصویب پروژه های پژوهشی

ماده 5 : جلسات کمیته
5-1 جلسات کمیته حداقل هر سه ماه یکبار تشکیل وبا حضور رئیس کمیته ونماینده مرکز وحداقل یکی از اعضاء دیگر رسمیت می یابد ومصوبات آن با رأی موافق بیش از نصف کل اعضاء لازم الاجرا میباشد.
5-2 کمیته می تواند پیشنهاد هر یک از اعضاء وتصویب رئیس کمیته جلسات فوق العاده تشکیل دهد.
5-3 جلسات فوق العادهٌ کمیته با حضور حداقل (جزءصحیح) دوسوم اعضاء رسمیت یافته وتصمیمات آن نافذ خواهد بود.
5-4 دبیر کمیته به پیشنهاد رئیس کمیته وبا رأی اکثریت اعضاء کمیته در اولین جلسه برگزیده خواهد شد.
5-5 محل دبیرخانه کمیته استان در شرکت مخابرات استان می باشد.
5-6 دبیر وظیفه دعوت از اعضاء وتهیه دستور جلسات وتنظیم وابلاغ وپی گیری مصوبات وگزارشگیری از هسته های پژوهشی را بعهده دارد.
5-7 به پیشنهاد هریک از اعضا وتصویب کمیته،رئیس کمیته می تواند از فرد یا افرادصاحب نظر دیگری برای شرکت در جلسات کمیته به صورت موقت و بدون حق رای ،دعوت بعمل آورد.
5-8 میزان حقالجلسه شرکت در جلسات کمیته استان ویا هسته های پژوهشی بشرح ذیل است.

نوع جلسه

دکترا

کارشناسی ارشد

کارشناس

ریال

کمیته استان

تا600000

تا500000

تا400000

//

هسته های پژوهشی

تا500000

تا400000

تا300000

//

مهمان جلسه

تا400000

تا300000

تا200000

//


ماده6: فرایندها
6-1 در ابتدای هر سال لازم است مرکز اولویت های تحقیقاتی و عناوین آنرا به کمیته های استان اعلام می کند.
6-2   کمیته پروژه ها و طرح های پژوهشی بر مبنای اولویت های تعیین شده از طرف مرکز و نیز نیازهای خاص تحقیقاتی در زمینه ICT استان که بصورت علمی و براساس نیاز سنجی آن منطقه صورت می کیرید باید تدوین ودر قالب فرم (پیوست الف ) فرا خوانی نماید.
تبصره 1: در فراخوان می بایست کلیه شرایط در تمام مراحل پروژه از جمله شرایط مجری قید شود.
6-3 متقاضیان انجام پروژه می باید فرم شناسنامه پژوهش مطابق پیوست (ب) را برای هر پروژه تکمیل ودر مدت مشخص در فراخوان به استان ارسال نمایند.
6-4 پیشنهادات دریافتی در هسته پژوهش مربوط بررسی و پس از ارزیابی آنها برای پیشنهاد شده (ج)تکمیل می گردد.
6-5 برای پیشنهاد رد شده پیوست (د)تکمیل می شود و کلیه نتایج ارزیابی در قالب فرم های فوق به کمیته استان ارسال می گردد.
6-6 کمیته استان پس از بررسی گزارشات هسته پژوهش ، تصمیم گیری کرده و پیشنهادات را رد ویا به تأیید خواهد رساند .
6-7 کمیته استان پروژه ها و طرح های پیشنهادی که مورد تأیید قرار داده است در قالب فرم پیوست (ب)به شورای پژوهشی ارسال می دارد .
6-8 شورای پژوهشی براساس موارد ذیل تصمیم گیری نهایی را انجام داده و نتیجه را به کمیته اعلام می دارد .
6-8-1 پروژه هایی که قبلا" در سازمان یا موسسه دیگری انجام شده است نمی تواند مورد تصویب قرار گیرد مگر آن که دلیل کاملا" موجهی برای تکرار آن ارائه شود .

6-8-2 مبلغ قرار داد از محل اعتبا ر تخصیصی (حاوی حدود 4/1 (25%) از بودجه دو (2) درصد تحقیقاتی استان ) تامین شده باشد .

6-9 پروژه هایی که توسط کمیته استان به تصویب نهایی رسیده باشد با مسئولیت و نظارت هسته پژوهش مربوط استان و یا ناظری که از سوی کمیته استان تعیین می گردد مورد اجرا در می آید و گزارشات نظارتی آن به کمیته استان ارائه می شود
.
6-10 انجام مراحل عقد قرارداد شامل تکمیل فرم تأمین اعتبار (پیوست و ) و فرم قرارداد اجرای پروژه های پژوهشی (پیوست ز )توسط کمیته استان انجام گرفته و پس از امضای نماینده مرکز تحقیقات مخابرات ایران حالت اجرایی خواهد یافت .

6-11 ارسال یک نسخه از صورتجلسه ها ، قراردادهای منعقده ، گزارشات نظارتی و گزاارشات مربوط به خروجی پروژه ها به شورای پژوهشی ، توسط کمیته استان الزامی است .

6-12 پس از تصویب نهایی پروژه که به امضای نماینده مرکز نیز رسیده است ، و صدور تصویبنامه و تأیید آن توسط نهاد مامور داوری پروژه ، قراردادی در چهار نسخه بین رئیس کمیته و مجری منعقد خواهد شد .

6-13 رئیس کمیته می تواند در غیاب خود جهت امضای قرارداد موضوع قرارداد موضوع بند (6-12) به نماینده شرکت مخابرات تفویض اختیار کند . در این صورت امضای ایشان به منزله امضای رئیس کمیته خواهد بود .

6-14 مجری پروژه از بین مجموعه همکانران پروژه انتخاب شده و صرفا مسئول اجرایی و طرف مذاکره و عامل هماهنگ کننده همکاران پروژه با کمیته شناخته میشود .

6-15 در صورتیکه کمیته لازم بداند می تواند بر حسب مورد از طرح دهندگان برای دفاع و توجیه مطالب مندرج در پروژه پیشنهادی برای شرکت در آن کمیته دعوت بعمل آورد .
 
6-16 مجری بایستی براساس جدول زمانبندی پروژه ، گزارش پیشدفت کار خود را به کمیته ارائه دهد .
 
6-17 از نظر کمیته هر پروژه تحقیقاتی نمی تواند بیش از یک مجری داشته باشد .
6-18 درصورتیکه مجری پروژه بهر دلیلی از ادامه کار صرف نظر نماید یکی دیگر از همکاران پروژه در درجه اول بنا به اعلام طرح دهندگان ودر صورت عدم توافق ایشان به تشخیص حوزه کمیته فر معینی عهده دار این وظیفه خواهد شد .

تبصره1 : همزمان با اعلام ویا پیشنهاد پروژه ها وطرح های تحقیقاتی استان از طرف کمیته به شورای پژوهشی مرکز لازم است میزان اعتبار تحقیقاتی تخصیص یافته به استان (حاوی حدود 4/1(25%)ازبودجه دو (2)درصد تحقیقاتی استان)ازسوی سازمان مدیریت وبرنامه ریری به مرکز نیز اعلام گردد.

تبصره2:مبلغ تعیین شده برای کلیه پروژه های استان در هر سال نباید از کل اعتبار تحقیقاتی تخصیص یافته همان سال تجاوز نماید.

ماده7:زمان اجرای پروژه ها
7-1 :حداکثر زمان اولیه پیشنهاد شده برای پروژه ها دو سال است.
7-2 هرگونه تمدید مدت زمان پروژه باید با توجیهات ودلایل کافی همراه باشد .
7-3 تاخیر بدون جهت واهمال در انجام به موقع پروژه به عنوان نکات منفی در کارنامه پروژه درج می شودودر پرداخت حق التحقیق وانعقاد قراردادهای بعدی تاثیر خواهد داشت .
تشخیص مورد با کمیته خواهد بود.

ماده 8 :نحوه انجام تغییرات در بودجه ومدت پروژه ها
8-1 مدت زمان تصویب شده توسط کمیته غیر قابل تغییر است ،مگرآنکه کتبا‌ً دلایل قابل قبول از سوی مجری به کمیته ارائه شود.
8-2 مبلغ تصویب شده کل هزینه های پروژه غیر قابل تغییر خواهد بود مگر آنکه دلایل قابل قبول از سوی مجری ارائه شودوکمیته درباره آن تصمیم بگیرد.
8-3 تقاضای جابجایی مبالغ بین ردیفهای هزینه های پیشنهادی در پروژه تنها باید بر اساس
درخواست کتبی مجری وموافقت کمیته صورت پذیرد.

ماده 9 :ضوابط اجرای یک پروژه تحقیقاتی
9-1در صورتیکه مدیر اجرای پروژه به هر دلیلی ظرف مدت 3ماه پس از تاریخ ابلاغیه ویا عقد قرارداد پروژه بدون عذر موجه پروژه را شروع ننماید،پروژه مزبور توسط اعضاء کمیته مورد بررسی قرارگرفته ودر خصوص تعلیق یا ادامه اجرای آن تصمیم گیری به عمل می آید .همچنین در صورتیکه در این مدت وجوهی از اعتبارات پروژه
در اختیار مجری قرار گرفته باشد ،بوسیله همین مرجع مورد تصمیم گیری قرارخواهد گرفت.

9-2 چنانچه در قرارداد پروژه زمان خاصی برای شروع آن مشخص گردیده ویا اجرای پروژه منوط به ا حراز شرایط ویژه ای باشد ،مجری موظف است مطابق آن شرایط ویا در زمان مشخص شده عمل نماید.

9-3 مدارک وشواهد لازم ویا ادله مربوط به شروع ویا عدم شروع کار و سایرموارد مورد نظر در این رابطه باید از سوی مجری پروژه در اختیار تصمیم گیرندگان موضوع این ماده قرار گیرد.

9-4 مجری پروژه موظف است مطابق مواد مندرج در قرار داد ویا بر اساس جدول زمان بندی پروژه که در شروع به تایید کمیته رسیده وزمانبندی ارائه گزارشات در آن مشخص شده،گزارش پیشرفت علمی واجرایی پروژه را برای کمیته ارسال دارد .

9-5 مفهوم گزارشها از نظرحوزه کمیته ،داشتن ارتباط مناسب ومداوم با مجری پروژه است.مثلا اگر پروژه بنا به هر دلیلی از نظر اجرائی برای مدتی بحالت راکد در آمد مجری باید در گزارشهای خود به مشکلات ونیازهای پروژه اشاره نماید.بنابراین داشتن ارتباط کتبی در قالب گزارشهای دوره ای در مواعید مقرر شده در قرارداد یا متن پیش نویس پروژه الزامی است.

9-6 کمیته به هر طریقی که صلاح بداند بر حسن اجراو چگونگی روند اجرایی پروژه نظارت خواهد نمود.

9-7 علاوه بر امر نظارت،کمیته میتواند در مواردیکه صلاح بداند از اعضاء هیئت علمی گروه ،دانشکده ،دانشگاه ویا سایر صاحب نظرانی که به آنها دسترسی دارد به شرطی که جزو همکاران پروژه نباشند ،جهت ارزیابی گزارشهای پیشرفت وروند اجرای پروژه نظرخواهی نماید .

ماده 10 :اتمام وارائه گزارش نهایی پروژه ها
10-1 مجری پروژه موظف است در پایان اجرای پروژه کلیه نتایج بدست آمده را به صورت گزارش ونهایی مطابق با شرایطی که در متن قرارداد آمده است،مرتب نموده و همراه ضمایم واسناد مثبته جهت تسویه حساب پایانی پروژه در اختیار کمیته قراردهد.
10-2 کمیته گزارش نهای را همراه با فرم داوری برای دو داور(ترجیحاً همان ارزیابان اولیه)ارسال خواهد کرد.
10-3 نتایج داوری ونسخه ای از گزارشهای بر گشتی برای بررسی نهائی ارائه خواهد شد تا کمیته بر اساس داوریها وسابقه پروژه (هز جمله گزارشهای پیشرفت کار)درباره‌ ی آن قضاوت کند ورتبه (امتیاز مورد نظر برای میزان موفقیت )را به پروژه اختصاص دهد و کارنامه نهایی را صادر نماید.
10-4 نحوه ی امتیاز بندی پروژه بر اساس آیین نامه جداگانه ای که کمیته تصویب خواهد کرد صورت می گیرد .
10-5 کلیه تغییراتی که در عوامل اجرائی پروژه (مجری،همکاران اصلی و غیره)در حین اجرای آن رخ می دهد باید به وسیله مجری پروژه وبصورت کتبی وبا ذکر ادله ،به کمیته برای ثبت در پرونده اطلاع داده شود.
10-6 چنانچه ادامه یک پروژه تحقیقاتی در حین اجرای آن مقدور نباشد وپروژه لاجرم تعطیل گردد،مجری پروژه باید این مطلب رابه صورت کتبی به کمیته اعلام نماید.
10-7 کلیه منافع مادی حاصل از اجرای پروژه تحقیقاتی وهمچنین دستاوردها ونتایج حاصل از آن متعلق به وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات خواهد بود.

ماده11 :بودجه ومنابع مالی

بودجه تفصیلی برنامه مالی کمیته استان که برای سال تهیه می شود حاوی حدود4/1(25%)
از بودجه دو (2)درصد تحقیقاتی استان می باشد.

ماده12 :پرداخت ها وهزینه ها

12-1)اعتبار عبارت است از مبلغی که در جهت انجام عملیات وبرنامه های کمیته تحقیقاتی استان درچارچوب 4/1 از بودجه دو (2)درصد تحقیقاتی استان به مصرف برسد

12-2) پرداخت هرگونه وجهی توسط کمیته استان منوط به پیش بینی اعتبارلازم در بودجه تفضیلی کمیته استان میباشد .

3-12) کلیه پرداخت ها با دستور رئیس کمیته استان و نماینده مرکز انجام می پذیرد انواع پرداختها عبارتند از 1- تنخواه گردان 2- پیش پرداخت 3- علی الساب 4- هزینه های جاری 5- خرید تجهیزات و سرمایه ای

12-4) کلیه پرداختهای کمیته تحقییقاتی استان جز در مواردی که قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقرر داشته اند از طریق حسابهای بانکی مربوط وبه وسیله چک انجام میگیرد منوط به آنکه گواهی بانک حاکی بر موارد زیر باشد :
1- انتقال وجه به حساب ذینفع
2- پرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانونی او
3- حواله در وجه ذینفع یا قائم مقام قانونی او

12-5) تنخواه گردان پرداخت : عبارت است از وجهی که از طرف کمیته تحقیقاتی استان برای انجام هزینه ها و خرید ها در اختیار واحدهای اجرایی ویا مامورینی که به این آیین نامه مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار میگیرد تا بتدریج هزینه شده و پس از تحویل و شناسایی اسناد مثبته هزینه تنخواگردان ترمیم خواهد شد.

12-6) پیش پرداخت : عبارت است از پرداختی مه از محل اعتبارات مربوط براساس احکام و قراردادها بر منطبق تشخیص رئیس کمیته تحقیقاتی استان پیش از انجام تعهد صورت می گیرد جهت انجام پیش پرداخت تضمین معتبر و کافی الزامی حسب نظر رئیس کمیته استان خواهد بود
12-7) علی الحساب : عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد صورت میگیرد.

12-8)هزینه آن دسته از مخارج و پرداختها یی است که ناشی از خروج دارائی ها یا سایر موارد استفاده از داراییها یا ایجاد بدهی ها طی یک دوره میباشد که به منظور تولید یا ارائه خدمات یا انجام سایر فعالیتها در اجرای عملیات اصلی و مستمر کمیته استان صورت می گیرد .

12-9) خرید تجهیزات : آن بخش از پرداختهای کمیته تحقیقاتی استان میباشد که به ازای آن دارایی فیزیکی با عمر مفید مشخص جهت کمیته تحقیقاتی استان ایجاد نماید.

12-10) تأمین اعتبار عبارت است از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار مورد نیاز برای پرداخت معین قراردادهای پژوهشی استان و هزینه های جاری کمیته تحقیقاتی استان خواهد بود .

تعهد از نظر این قانون عبارت از ایجاد دین بر ذمه کمیته ناشی از:
الف- تحویل تجهیزات یا انجام دادن خدمت
ب- اجرای قراردادهای که با رعایت مقررات منعقد شده باشد
ج- احکام صادر شده از مرجع قانونی و ذیصلا حیت
کلیه اسناد هزینه و خرید انجام شده در واحد اجرایی باید مدارک مثبته را بر حسب مورد همراه داشته باشند .

ماده 13: مواردی که در این آیین نامه مد نظر قرار نگرفته و یا برحسب موقعیت از موارد اسنثنائی محسوب می گردد با نظر مستقیم اعضاءکمیته کمیته و شورای پژوهشی تصمیم گیری خواهد شد.

ماده 14: مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده شورای پژوهشی بوده و کلیه کمیته استانها موظفند گزارش عملکرد خود را در رابطه با امور فوق به دبیر خانه شورای پژوهشی واقع در مرکز ارائه نمایند.
ماده 15: این آئین نامه در 15 ماده و 5 تبصره در جلسه مورخ 12/04/1385 شورای پژوهشی مرکز طرح وپس از بررسی به تصویب و تأیید مقام وزارت رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد .

پیوست الف
کمیته پژوهش استان

محور تحقیقاتی

شرح :

 

 

 

خروجیهای اصلی :

 

 

 

کاربران یا متقاضی اصلی / محل مورد کاربرد :

 

 

 

 

 
فرم ب
 
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران
( شورای مرکزی تحقیقات )

فرم شناسنامه فعالیت پژوهشی

کمیته پژوهش استان :
عنوان فعالیت :
 
 
 
 
 
 
نام مجری :
کد فعالیت :
 

1› مشخصات فعالیت

نام محور :

1- مشخصات مدیر پروژه

نام و نام خانوادگی :                 نام پدر :            شماره شناسنامه :          محل صدور :
سال تولد :     آخرین مدرک تحصیلی :         رشته / گرایش :     شغل :
عضو هیئت علمی : ........................
نام و نشانی محل کار :
نشانی منزل :                                                                           تلفن :
تلفن ضروری :                                                                       تلفن :
آدرس پست الکترونیکی :                         فاکس :
سابقه تحصیلی و تخصصی ( به ترتیب آخرین مدارج علمی ) :

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی و تخصصی

موسسه / دانشگاه

کشور

سال اخذ مدرک

معدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سابقه شغلی و تجربی ( به ترتیب از حال حاضر به قبل )

از تاریخ

تا تاریخ

دپارتمان / پروژه

سمت

سازمان / موسسه

شهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سابقه مدیر پروژه در انجام این کار ( شواهدی دال بر توانایی مجری درانجام طرح )
 

2- مشخصات شرکت یا مؤسسه پیشنهاد دهنده

نام شرکت ، سازمان یا موسسه :
نام مدیر عامل :                                           شماره وتاریخ ثبت :
نام بخش / دپارتمان :                          امتیاز شورای انفورماتیک :
استانداردها ، گواهینامه ها و IP های کسب شده :
 
 
فعالیت های جاری و سوابق کاری در زمینه های مرتبط با پیشنهاد ارائه شده :

عنوان فعالیت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

میزان موفقیت

تأیید کارفرما

توضیحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات کامل شرکت شامل رزومه ، اساسنامه ، آخرین تغییرات روزنامه رسمی ، گردش مالی سال جاری و سال گذشته و مستندات مربوط به فعالیت های مرتبط شرکت تحویل معاونت پژوهشی گردد.
 
 
سازمان ها و شرکت های همکار در انجام فعالیت : ( نوع همکاری مشخص گردیده و مستندات لازم ارائه شود )
 
 
مشخصات افراد کلیدی در اجرای فعالیت :

نام ونام خانوادگی

سمت در انجام این فعالیت

مدرکتحصیلی و تخصص 

موسسه /دانشگاه (محل کار)

سوابق کاری مرتبط

درصد میزان همکاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* رزمه کاری کلیه افراد همکار پروژه ضمیمه گردد 
 

3- مشخصات فعالیت

عنوان فعالیت :
متقاضی و مصرف کننده خروجی فعالیت :
مکان اجرا:                                 درپژوهشگاه                                     خارج از پژوهشگاه
در صد مشارکت :
مدت زمان اجرای فعالیت :
مبلغ پیشنهادی :
 
 
 
شرح دقیق فعالیت و اهداف آن :
 
 
 
 
متدولوژی تحقیق و انجام فعالیت (روش ها و ابزار های مورد استفاده اشاره گردد):
 
 
شرح خدمات پروژه بطور دقیق :
 
 
 
استانداردهای مورد استفاده در انجام پروژه :
 
 
خروجی های اصلی این فعالیت به همراه قالب های ارائه :(همراه با رابطه آنها با روند فناوری ها یا نیازهای پروژه )
 * قالب های ارائه عبارتند از : بسته نرم افزاری – طرح سیستمی – طرح مهندسی – طرح صنعتی – گزارش فنی – مقاله علمی – سند راهبردی – طرح توسعه ای (حد اکثر در 10 جمله و صد کلمه )
 
 
خروجی های فرعی این فعالیت :
 
 
مشخصات محصولات نهایی فعالیت :
مشخصات فنی محصول از قبیل مشخصات کامل ورودی ها، خروجی ها ، ظرفیت ، ویژگی ها ، سرویسها ،...و تکنولوژی به کار رفته .به شکل کامل بیان گردد.
 
 
 
 
سازمان پروژه و مدیریت و کنترل آن: (روش های مدیریت پروژه و کنترل کیفیت مورد استفاده شرح داده شوند )
 
 

4-منابع لازم برای انجام فعالیت

هزینه منابع انسانی مورد نیاز پروژه(تکمیل کلیه ستونها الزامی است ، مبالغ برحسب ده هزار ریال)
 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

کدنوع فعالیت

مدت همکاری (به ماه)

ضریب همکاری (درماه)

مبلغ در نظر گرفته شده تمام وقت در ماه (برحسب ده هزار ریال)

کل مبلغ پیشنهادی بر حسب درصد حضور (مدت همکاری)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل

نفر-ماه دکتری            نفر-ماه کارشناس:

نفر-ماه کارشناس ارشد:         نفر-ماه زیر لیسانس:

 

 

 

ردیف

شرح خدمات

نام موسسه/مشاور

اعتبار مورد نیاز

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

جمع

 

تجهیزات سرمایه ای (برحسب ده هزار ریال):

ردیف

نام دستگاه

تعداد درخواستی

شرکت سازنده یا فروشنده

کشور

وضعیت تدارک(*)

اعتبار مورد نیاز

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

                                                 جمع

 

مواد اولیه و لوازم مصرفی وخدماتی(برحسب ده هزار ریال):  

ردیف

شرح

تعداد در خواستی

شرکت سازنده یا فروشنده

کشور

وضعیت تدارک(*)

اعتبار مورد نیاز

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

                                                جمع

 


*1-رایگان توسط شخص یا سازمانی موجود است .(نام برده شود )
2-با هزینه معین توسط شخص یا سازمانی موجود است .(نام سازمان و میزان هزینه نوشته شود)
3-در داخل کشور قابل خریداری است.
4-از خارج کشور کشور قابل خریداری است.
5- از داخل کشور قابل اجاره کردن است.(در اینصورت هزینه اجاره آن در بخش خدمات منظور شود)
کل اعتبار در خواستی(برحسب ده هزار ریال)

                اعتبار

              پیشنهادی

               مصوب

منابع انسانی

 

 

مواد اولیه و قطعات مصرفی و خدماتی

 

 

تدارکات سرمایه ای

 

 

مشاوره ای

 

 

سایر

 

 

 

جمع:

 

 

5- دلایل و توجیه ضرورت انجام این فعالیت

 

 
-از نظر اهمیت بومی سازی فناوری و قطع وابستگی و صادرات محصول
 
 
 
-از نظر صرفه جویی اقتصادی (تعیین صرفه جویی ارزی، پیش بینی فروش و قیمت فروش در بازارداخل؛...)
 
 
-از نظر اشتغال زائی و ایجاد بازار کار
 
 

6-فرم برنامه زمانی و پیش نیازی پروژه های مرکز تحقیقات مخابرات

 

نام محور پژوهشی :
عنوان پروژه :

مرحله/فاز

شرح فعالیت

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

ردیف (ها)پیش نیاز

درصد کل

خروجی های مرحله

هزینه بر حسب ده هزار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
لطفا تعیین درصد زمان بندی انجام پروژه بطور دقیق و به ریز شکسته شود و سپس کلیه ستونها را جهت هر یک از آنها تکمیل نمائید وفعالیت ها به نحوی شکسته شود تا به صورت ماهانه بتوان خروجی ها را کنترل نمود.توجه:فایل برنامه زمانبندی و نمودار کانت پروژه براساس نرم افزار Ms project تحویل گردد.

7-تأیید مجری

 
 اینجانب /اینجانبان مسئولیت کلیه موارد ذکر شده در فرم پیشنهاد فعالیت را می پذیریم .
 
مدیر پروژه :
 
نام و نام خانوادگی                                          امضاء
 
 
مدیر عامل یا نماینده تام الاختیار موسسه:
نام ونام خانوادگی                                         امضاء
 
 
بسمه تعا لی
راهنمای ناظرین در ارائه گزارشات به کمیته پژوهش استان
 
 
با سلام واحترام وباتشکر از پذیرفتن داین وظیفه حساس و کلیدی ، کمیته پژوهش استان با همکاری وبا استفاده از توان و تعهد بالای شما بتواند عاملی در اجرای صحیح و بهنگام پروژه های باشد .ناظربه عنوان رابط میان پروژه ها وکمیته پژوهش، علاوه برانعکاس اوضاع موجود، همواره نقش مشاور و راهنمای پروژه ها را نیز ایفا کرده و خواهد کرد. در این راستا گزارشهایی هم بصورت ماهانه و هم در انتهای هر فاز پیشبینی شده که هدف و نحوه استفاده از آنها در ذیل تشریح می گردد.
 گزارش ماهانه:
علیرغم اینکه کمیته پژوهش استان از ابتدا سعی در حداقل کردن بوروکراسی و مکاتبات اداری داشته و دارد ولی داشتن آگاهی از روند کلی پیشرفت پروژه ها برای دفتر اجتناب پذیر است . چه بسا مشکل عدیده ای در پروژه بوجود آید ولی عدم اطلاع دفتر از آن باعث اتلاف 2یا3 ماه از زمان گرددودر انتهای فاز و هنگام ارائه خروجی ها ، مشکل فوق آشکار شود.بنابراین در این گزارش سوالاتی مطرح شده که ناظر با پاسخ به آنها شورای تحقیقات استان رادر جریان روند کلی پیشرفت پروژه قرار می دهد .
برای پاسخ به سوال ،ناظر باید از مفادقرارداد مجری و برنامه زمانبندی وی آگاهی داشته و روند پیشرفت واقعی را با ان مقایسه کند.
برای پاسخ به پرسش دوم ، ناظر باید شناخت کافی از خروجی ها قرارداد مجری و خصوصیات هر کدام داشته باشد تا بتواند انحرافات   موجود بین مسیر در حال اجرا و مسیر بایسته را تشخیص و گزارش دهد. این موضوع باعث پیش نگر بودن گزارش شده واز خسارات احتمالی می کاهد. حتی در مواردی با استفاده از این نظرات اقداماتی نظیر اصلاح قرارداد مجری تصحیح روال پروژه به عمل امده است.
پس از سوالات فوق،ناظر نسبت به ادامه یا عدم ادامه کار نظر می دهد .در شرائط خاص ممکن است با استفاده از نظرات وی نسبت به تأمین مالی یا تعویض مجری تجدید نظر شود.
نهایتا" با استفاده از مطالبی که درابتدا بیان شد، درصد پیشرفت پروژه محاسبه ودرقسمت مربوط درج میشود که مبنایی برای پرداخت به مجری است.لطفا" در کامل کردن این قسمت سعی شود که حتی الامکان درصدتعیین شده دقیق، مستدل و منطبق برپیشرفت واقعی پروژه باشد.
نکته : ممکن است در برخی پروژه ها ،مطرح کردن برخی سوالات بی مورد باشد . در جنین حالتی سوال فوق حذف ووزن ان به نسبت بین ما بقی توزیع می شود.
باتشکر
کمیته پژوهش استان
 
 
 
 
پیوست ج"

 

                               فرم ارزیابی پیشنهاد                        

 

 

کمیته پژوهش استان :                              

عنوان محور:

عنوان پروژه اصلی:

نام مجری /شرکت پیشنهاد برگزیده :

نوع طرح:       بنیادی         کاربردی          توسعه ای

 

اعتبار در خواستی مجری:

اعتبار پروژه مصوب:

مدت زمان اجرای پروژه:

محل اجرا پروژه:

مشارکت مالی مجری:   ندارد        دارد                (درصد مشارکت          )

 

امتیاز فنی :

متقاضی:

ناظر پروژه

 

پروژه در قالب یک طرح کلان می باشد ؟

بلی              خیر

ملاحظات:

      

 

پیشنهاد دهندگان: 

ردیف

مجری/شرکت ارائه دهنده پروژه

جمع امتیاز مکتسبه

قیمت پیشنهادی

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

شرح پروژه:

 

 

 

 

 

 

 

پیوست د 

 

                             گزارش بررسی پروپوزال رد شده

 

کمیته پژوهش استان

عنوان محور:

عنوان پروژه اصلی :

نام مجری/شرکت:

نوع طرح:          بنیادی         راهبردی      کاربردی       توسعه ای

اعتبار در خواستی مجری :                   

مدت زمان اجرای پروژه:

 

تعیین اهداف و خروجی های پروژه:

 

 

 

 

 

 

دلایل رد پروژه:

 

     مجری تخصص و توانایی کافی برای اجرای پروژه راندارد

           مجری سوابق کافی ندارد

      مجری پیشنهاد خود راپس گرفته است

 

         عدم رعایت مهلت زمانی تعیین شده

    پیشنهاد ارائه شده خارج از چارچوب های اعلان شده می باشد

        مجری مدارک لازم را تأمین نکردو است

     مجری تغییرات مورد نیاز شورای تحقیقات استان را نپذیرفته است(زمان، اعتبار در خواستی ، مشخصات فنی ،...)

 

    تنها یکئ پیشنهاد ارائه شده و مجری توانایی اصلاح پیشنهاد را ندارد     مجری سابقه خوبی در اجرای پروژهها ی بخش ICTندارد

   در مقایسه با دیگر پیشنهادهای ارائه شده امتیاز لازم را کسب نکرده است.

 

      عدم پیگیری و ادامه همکاریاز طرف مجری                مجری در حال انجام 2 پروژه بزرگ در بخش ICTمی باشد

 

توضیح:

 

 

 

 

نظر نهایی شورای تحقیقات استانی

        قبول است                                   مردود است                      

توضیح:

 

 

پیوست ه
بسمه تعالی
فرم مصوبات کمیته پژوهش استان

جلسه شماره:                       مورخ:

کلیات پیشنهادی پروژه

موضوع:                  تصویب                   تمدید قرارداد            تغییر اعتبار                      خاتمه                            تغییر ناظر

عنوان پروژه:

نوع پروژه:                 بنیادی               راهبردی       کاربردی       توسعه ای              مشاوره ای وخدماتی

مجری پروژه:

زمان پیشنهادی از سوی مجری:                              

محل اجرا:

اعتبار پیشنهادی (میلیون تومان):

               مصوبات شورای تحقیقات استان

نتایج جلسه:

عنوان طرح(در صورت تغییر):

نام مجری (در صورت تغییر):

 

نام ناظر:                                    مبلغ قرارداد:

 

مدت اجراء قرارداد:                                  تعداد همکاران:

 

مراحل زمانبندی و خروجی قرارداد:      

 

  

 

سایر موارد:

 

 اعضای جلسه:                                           امضاء: