صورت حساب میان دوره ای و رومینگ
  ◄عنوان خدمت:
 صورتحساب میان دوره ای و رومینگ

 ◄محلهای ارائه خدمت:
-  اداره امور مشترکین و متقاضیان ارتباطات سیار و دفاتر خدمات ارتباطی سطح شهر و سایت www.mci.ir

◄مدت زمان انجام کار:
10 دقیقه

◄توصیه ها و توضیحات:
طبق مقررات قطع ارتباط مشترکین پرکار در میان دوره به جهت جلوگیری از افزایش بدهی این دسته از مشترکین(اضافه بر ودیعه) و مشکلات بعدی در وصول مطالبات در صورتیکه مشترک در میاندوره برابر مبلغ 60% ودیعه مجموع مکالمات بروز مشترک باشد ابتدا پیام اخطار قطع داده خواهد شد و در صورت رسیدن بدهی به 90% مبلغ ودیعه و عدم پرداخت صورتحساب قطع ارتباط یکطرفه و سپس دو طرفه انجام خواهد شد مشترکینی که در کشورهای دیگر بیش از مبلغ 200 دلار مکالمه نمایند شرکت ارتباطات سیار مجاز به قطع تلفن بابت استفاده بیش از حد رومینگ خواهد بود این دسته از مشترکین به محض دریافت پیام و یا قطع ارتباط جهت دریافت صورتحساب و اقدام جهت وصل ارتباط به محلهای ذکر شده مراجعه نمایند.
تلفن برای راهنمایی بیشتر :