قوانین و مقررات
بسمه‌تعالی
 

پاره ‌ای از قوانین و مقررات در مورد وضعیت پرسنل بعد از واگذاری

طبق تبصره یک ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 / 7 / 86 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 18 / 7 / 86 به تائید شورای نگهبان رسیده است اشعار میدارد:
ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری : با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرائی تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار میگردد و به یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شد:
الف) انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاههای اجرائی دیگر
ب) بازخرید سنوات خدمات
ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال
د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذاری شده میباشد در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جا به جائی تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین میگردد.
هـ) انجام وظیفه در بخش غیر دولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را به بخش غیر دولتی پرداخت میکند
تبصره یک ماده 21:

در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود،قوانین و مقررات قانون کار بر کارکنان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد کارکنان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
همچنین طبق بند «6» مصوبه شماره 163955/ت 3654 هـ (هیئت محترم دولت)مورخ 8 / 12 / 85 کلیه تعهدات شرکت مخابرات ایران واگذار شده به کارکنان اعم از (حقوق،مزایا،بیمه،بازنشستگی و سایر تعهدات)کماکان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار شده می‌باشد.
ضمناً براساس مصوبه شماره 12195 ت 36584 هـ (هیات محترم دولت) مورخ1 / 2 / 86 به کارکنان شرکت‌های قابل واگذاری سهام ترجیحی تعلق خواهد گرفت.

ماده 76:قانون تامین اجتماعی

مشمولین این قانون در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت.
1-حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند.
2- سن مرد به 60 سال تمام و سن زن به 50 سال تمام رسیده باشد.
تبصره 1- کسانی که 30 سال تمام کارکرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتیکه سن مردان 50 سال و سن زنان 45 سال تمام باشد می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند.

تبصره 3:

بیمه شدگانی که دارای 35 سال تمام سابقه پرداخت بیمه باشند می‌توانند بدون در نظر گرفتن شرایط سنی مقرر در قانون تقاضای بازنشستگی نمایند.

ماده 78:قانون تامین اجتماعی

کارفرما می‌تواند بازنشستگی بیمه شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون(بند 2 ماده 76) به کار خود ادامه داده‌اند از سازمان تقاضا نماید.

ماده 79:قانون تامین اجتماعی

در مورد مستخدمین شرکتهای دولتی که به موجب قانون اکثریت سهام آنها متعلق به بخش خصوصی شده یا بشود به ترتیب زیر رفتار خواهد شد:
- مستخدمین مشمول ماده 33 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و مستخدمین شرکتهای دولتی که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه خاص بوده‌اند تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه مورد عمل خود خواهند بود.
- مستخدمین شرکتهای دولتی که مشمول قانون بیمه‌‌های اجتماعی هستند مشمول مقررات این قانون خواهند شد.

نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27 / 3 / 1365:

ماده واحده:برطبق مصوبه 27 / 3 / 1365 حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی که وجوهی را به هریک از صندوقهای بیمه یا بازنشستگی یا مشابه پرداخت نموده‌اند در صورتیکه محل کار یا خدمت آنان تغییر نموده و به تبع آن شمول خدمات صندوق مربوط خارج شده باشند یا طبق ضوابط قانونی،مشترک صندوق دیگری شده‌اند،به میزان 4 درصد آخرین حقوق و مزایای آنان که مبنای برداشت حق بیمه یا بازنشستگی قرار گرفته است بابت هر ماه به صندوقی که مشمول به تبع شغل خود مشترک شده منتقل می‌شود.در مورد اشخاصی که بعد از تاریخ تصویب این قانون از شمول خدمات صندوق بازنشستگی مربوط خارج شده و زیر پوشش صندوق بیمه یا بازنشستگی دیگری قرار گیرند به جای نرخ 4 درصد مذکور در این ماده کلیه وجوهی که به صندوق بیمه بازنشستگی قبلی مستخدم پرداخت شده است پس از کسر حق درمان عیناً به صندوق که مستخدم مشترک آن شده است واریز خواهد شد.

آئین‌نامه اجرائی موضوع ماده 79 قانون تامین اجتماعی مصوب22 / 8 / 1356.
 
ماده 1:سوابق خدمات دولتی مشمولان بندهای 1 و 3 ماده 79 در تاریخ تغییر وضع شرکت دولتی به غیردولتی به موجب مقررات حاکم در آن تاریخ مشخص و به حساب سوابق مستخدم محسوب می‌شود.

3- ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورا بیمه‌ای کارفرما بین صندوقهای بیمه مصوب27 / 3 / 1380
 
ماده 1: شاغلان مشترک هریک از صندوقهای بیمه که از این پس بیمه شده نامیده می‌شود می‌توانند نسبت به تغییر صندوق خود اقدام نمایند.

ماده 114:قانون تامین اجتماعی
 

ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهند شد.
حقوق بازنشستگی این افراد برابر متوسط حقوق و مزایای دریافتی دوسال آخر مدت خدمت که ماخذ پرداخت حق بیمه بوده باشند.

پاداش پایان خدمت:
ماده 31:قانون کار
چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد،کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت،حقوقی به میزان 30 روز مزد به وی پرداخت نماید.این وجه علاوه بر مستمری از کار افتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.
ماده 32:قانون کار
اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانایی‌های جسمی و فکری ناشی از کارگر باشد(بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه بامعرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت،معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.
تبصره 1:صندوقهای بیمه موظفند با رعایت این تصویب نامه نسبت به پذیرش درخواست مشترک جدید اقدام کنند.
ماده 2:
هریک از بیمه شدگان فقط برای یک بار مجاز به تغییر صندوق بیمه خود هستند.
ماده 64: قانون کار
مرخصی استحقاقی سالانه کارگر با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه،جمعاً یک ماده است.سایر روزهای تعطیل جز ایام مرخصی محسوب نخواهد شد.برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت کار انجام یافته محاسبه می‌شود.
ماده 66:قانون کار
کارگر نمی‌تواند بیش از 9 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.
قانون اعطای امتیازات ایثارگری:
ماده 1:
از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه ایثارگران مشمول قانون کار حسب مورد از امتیازات زیر بهره‌مند شوند.
الف:حق سنوات و ارتقای گروه تشویقی
ب:تسهیلات ماموریت آموزشی
پ:اعطای امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر(فقط برای آزادگان و جانبازان) آیین‌نامه اجرائی ماده (4) قانون امتیازات ایثارگری:
آیین نامه اجرائی ماده (4) قانون امتیازات ایثارگری:
ماده 2:
کلیه ایثارگران از مزایای زیر بر حسب مورد برخوردار می‌شوند:
الف:احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر از نظر استخدامی (فقط برای آزادگان و جانبازان)
ب:برخورداری از مزد شغل یک گروه بالاتر برای آزادگان و مفقودان با حداکثر (3)سال سابقه اسارت یا مفقودیت و جانبازان با حداکثر چهل درصد(40%) از کارافتادگی و رزمندگان با حداقل (6) ماه خدمت متوالی یا (9) ماه خدمت متناوب در جبهه.
پ:برخورداری از مزد شغل دو گروه بالاتر برای آزادگان و مفقودان با بیش از (3) سال اسارت یا مفقودیت و یا جانبازان با بیش از (40%)از کارافتادگی و رزمندگان با بیش از (3) سال خدمت اعم از متناوب یا متوالی در جبهه.