صندوق دریافت نظرات پیشرفته
 
  


گيرنده :
فرستنده :
تلفن :  
موبایل :  
پست الکترونيکي :    
موضوع :  
متن :
نوع :


 

 
 

آدرس :

استان سستان و بلوچستان – شهر زاهدان –خیابان دانشگاه نبش میدان پاسداران ساختمان مرکزی شرکت مخابرات استان

تلفن تماس : 31118382-31118381-31118787

تلفکس:31118181

کدپستی:

9816733448