آرشيو مناقصه / مزايده
جستجو
نوع سند:
موضوع
موضوع
شماره
مهلت دريافت سند از
تا
تمام موارد اختياري مي باشند.
 
ردیفنوعموضوعشمارهمهلت دريافت سند
1مناقصه نگهداری تلفنهای همگانی 97/01
1397/02/15
2مناقصه خرید 2000PLAN 96/01
1396/05/09
3مناقصه خریدکابلفیبرخاکی12کر 95/02
1395/04/06
4مناقصه نگهداری3361دستگاه از تلفنهای همگانی سطح استان 9501
1395/03/29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...